Velikonoce

Slavení velikonočních svátků se dnes často omezuje na Velikonoční pondělí a jeho tradice, Velikonoce jsou prezentovány jako svátky jara.

V křesťanské tradici jsou Velikonoce chápány vrchol Ježíšova života, kdy byl umučen, ukřižován a vzkříšen. Velikonoční příběh je vyprávěný v Bibli v Novém zákoně, a to ve všech čtyřech evangeliích. Jeho nadčasovým poselstvím je vítězství dobra nad zlem a nadějí na věčný život člověka. 

Středem velikonoční doby je tzv. velikonoční třídení, kterým vrcholí Svatý týden. Třídení začíná na Zelený čtvrtek večer, pokračuje Velkým pátkem (ten je státním svátkem ve 40 zemích světa a od roku 2016 i v České republice), dále Bílou sobotou až do neděle Zmrtvýchvstání. Noc ze soboty na neděli je největším křesťanským svátkem v roce, kdy se slaví přechod ze smrti do života díky Ježíšovu vzkříšení. 

Z velikonočního příběhu pramení naděje,  že vše zlé a mrtvé může být obnoveno a pozváno k novému životu. Příroda, která se v jarním období obnovuje a rodí nový život, na tento smysl svátků také ukazuje. 


Na této stránce nabízíme programy pro všechny věkové skupiny žáků, které vycházejí zpravidla z jednoho z těchto témat:

 • Velikonoční příběh o Ježíši v Bibli
 • Velikonoční symboly a tradice
 • Legendy s velikonočním poselstvím
 • Velikonoční příběh v životech lidí
 • Velikonoce ve výtvarném umění
 • Velikonoční příběh v kostelech

Programy, které se konají ve školách nebo v sále Pedagogického centra, jsme pro usnadnění vašeho výběru rozdělili podle cíle programu a použité hlavní metody do těchto kategorií, které jsou připsány pod ikonkou programu níže: 

 • Základní nebo pokračovací poznávací se soustředí na vlastní velikonoční vyprávění o zatčení, mučení, popravě a vzkříšení Ježíše Krista a na poselství tohoto příběhu; pracuje se obvykle s texty, různými zobrazeními průběhu velikonočního příběhu a jeho postav, dále s mapkami, fotografiemi apod. "Pokračovací" program nabízí propojení s dalšími souvislostmi a prohloubení poznání.
 • Prožitkové vyprávění s tvorbou společného obrazu z přírodních a textilních materiálů (Kettova metoda) se zamyšlením nad poselstvím příběhu.
 • Křeativní programy se samostatnou tvořivou prací žáků (ve skupinách nebo individuálně); programy se zaměřují na některé aspekty velikonočního příběhu ztvárněné např. ve výtvarných dílech. Jejich součástí je vlastní tvorba konkrétního výstupu (leporelo, film, pohlednice, plakát, obraz apod. 
 • Meditativní programy, které vycházejí např. z nebiblických vyprávění - legend nebo životních příběhů lidí, které se podobají Ježíšovu velikonočního příběhu. Programy jsou zaměřené na hledání naděje a hodnot života. Příběh se zobrazuje různými metodami, pracuje se s texty, fotografiemi, nahrávkami, myšlenkovými mapami, schématy, obrazy apod.

Tématika programů souvisí s několika vzdělávacími oblastmi a obory: Český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Dějepis, Umění a kultura; a také s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.

LETÁČKY KE STAŽENÍ:

Přehlednou nabídku s názvy programů a anotacemi podle věku žáků si můžete stáhnout v pdf formátu pro příslušnou věkovou skupinu. Každý leták má přehled programů nabízených do škol (či do sálu Pedagogického centra) a do kostelů. 

Programy poskytujeme zdarma. Výjimkou jsou programy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 9 hod. a programy ve Vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla a program v Emauzském klášteře.

V dolní části stránky jsou uvedeny některé materiály, které mohou učitelé využít sami ve výuce, případně při distanční výuce, a také odkazy na některé farnosti pražské arcidiecéze, které nabízejí školám vlastní programy ve svých kostelech. 

Programy ve školách nebo v sále centra

Programy se konají ve škole nebo je možné přijet do jednoho ze sálů, které používáme: v Jindřišské 30 nebo na Karlově náměstí u kostela sv. Ignáce. Programu v sálech se může účastnit v jednom čase jedna třída žáků. Pro mimopražské školy realizujeme programy ve školách nebo na jiných domluvených místech.

Dále je ke každému názvu programu přiřazena jedna ikonka, která obsahuje název programu a v pravém horním rohu cílovou skupinu (čísla odkazují na ročník) a délku programu v minutách. Pokud je uveden časový interval, týká se druhé číslo programu v sále.  Programy jsou řazeny v řadách podle stoupajícího věku cílové skupiny žáků.

Rozkliknutím ikonky se otevře v novém okně stránka s podrobnější charakteristikou programu. 

základní

prožitkové vyprávění

kreativní - výroba svíček

1. var. prožitkové vyprávění
2. var. (jen ZŠ) kreativní - film

prožitkové vyprávění

prožitkové vyprávění

základní poznávací

základní poznávací

kreativní - s uměleckými obrazy

meditativní s hrdiny příběhů a života

pokračovací poznávací

prožitkové vyprávění

meditativní s Annou Frankovou

meditativní s legendou

základní poznávací

základní poznávací

základní poznávací

pokračovací poznávací

kreativní s obrazy na vitrážích

kreativní s knížními malbami

pokračovací poznávací

meditativní s obrazy Piccassa a Chagalla

pokračovací poznávací

Programy v kostelech

Programy se konají ve vybraných pražských kostelech. Jeden program s názvem Velikonoční příběh v kostele lze uskutečnit po domluvě se správcem ve Vámi vybraném kostele v pražské arcidiecézi. 

Všechny programy trvají 60 minut. Většina je určena všem věkových skupinám, program upravujeme podle věku žáků. Pro nejmenší děti z mateřských škol a 1.—2. třídy ZŠ nejsou uzpůsobeny programy označené hvězdičkou pod jménem kostela.  

Poznámka: program Světla a stíny o Karlu Škrétovi se koná v kostele Matky Boží před Týnem a částečně v kostele sv. Havla (hrob Karla Škréty). 

Didaktické materiály pro učitele či distanční výuku

Velikonoční programy nabízené farnostmi

Břevnovský klášter a kostel sv. Markéty, Praha 6

Lektorky: Jana Csukásová, Ivana Rabiňáková

kontakt pro objednávky programů: Ivana Rabiňáková, ivana.rabinakova@seznam.cz

Bližší informace na webu farnosti zde.

Programy se konají v břevnovském klášteře v sále Vojtěška a z části v kostele sv. Markéty.  

Nabídka:

 • MŠ a 1. třída ZŠ: Velikonoční příběh a jeho poselství 
 • 2. a 3. třída ZŠ: Velikonoce jako slavnost nového života
 • 3. a 4. třída ZŠ: Od těžkostí neutíkej - pokračování velikonočního příběhu 
 • 4. a 5. třída ZŠ: Izrael - země velikonočního příběhu
 • 2. stupeň ZŠ: Poselství Velikonoc