Život a kříž

Lidský život nepřináší jen pohodové okamžiky, někdy je pěkně těžký a tvrdý, přesto má obrovskou cenu. Křesťanské Velikonoce k tomu mají co říci. Nabízený program žákům dává možnost seznámení s křesťanským poselstvím Velikonoc prostřednictvím obrazů a symbolů, na nichž se žáci aktivně podílejí a nad nimiž se zamýšlejí. - Program probíhá formou prožitkových a tvůrčích aktivit ve středu komunitního kruhu.

Lektorka: Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • zprostředkovat žákům podstatu velikonočního poselství o ceně lidského života a o roli, jakou hraje v křesťanském chápání (nejen ve velikonočních událostech) Ježíš z Nazareta;
 • přiblížit žákům způsob křesťanského chápání reality i symboliky kříže;
 • iniciovat úvahy o svých vlastních životních přáních i těžkostech, o přátelství, pomoci, o životě a smrti;
 • navodit velikonoční atmosféru radosti ze života a vděčnosti za něj;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce žáků při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při ztvárňování vlastního symbolu svého zápasu a života.

Praktické pokyny

 • program lze realizovat pouze sále Pedagogického centra Jindřišská 30 
 • zvoňte na zvonek "Ped. centrum"

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 • VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
 • EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 • VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Významné dny: velikonoční svátky, Svatý týden, velikonoční třídení

Symboly: trámy kříže (přiblížení velikonočních událostí, zápasu, smrti); světlo svíce (znamení vzkříšení života, naděje) 

Tradice: velikonoční oslava darujícího se přátelství i vzkříšeného a zachráněného života 

Použité metody:

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení osobního života s poselstvím velikonočních svátků

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o program nabízený již v březnu 2018.