Programy Pedagogického centra ve vztahu
k rámcově vzdělávacím programům

Programy Pedagogického centra jsou zaměřené primárně na výchovu k hodnotám. Z tohoto důvodu uvádíme vztah mezi našimi programy a průřezovými tématy RVP, a to v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, v oblasti postojů a hodnot a vzhledem k tematickým okruhům průřezového tématu. Vztah mezi obsahem programů a vzdělávacích oblastí uvádíme v popisu jednotlivých programů. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Jednotlivé programy PgC AP se více či méně zaměřují na všechny body přínosu průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. 

Jejich obsah koresponduje s tematickými okruhy: sebepoznání a sebepojetí, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje a praktická etika.   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Jednotlivé programy PgC AP se více či méně zaměřují na všechny body přínosu průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. 

jejich obsah koresponduje s tematickými okruhy: občan, občanská společnost a stát a principy demokracie. 


VÝCHOVA A MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností programy PgC pomáhají prohlubovat vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje; k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciují zájem žáků o osobností vzory; rozvíjet schopnost racionálně uvažovat, srovnávat a hledat společné evropské perspektivy. 

V oblasti postojů a hodnot pomáhají překonávat stereotypy a předsudky a podporují utváření pozitivního postoje k tradičním evropským hodnotám. 

Jejich obsah koresponduje s tematickými okruhy Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět a jsme Evropané. 


ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základním křesťanským přístupem k planetě Zemi je vděčnost za takový dar, který umožňuje život. Z toho pak vyplývá pokora, odpovědnost, spolupráce, úcta k principům, ohleduplnost, vnímavost či citlivost, a také výzva k tvořivosti. 

Programy PgC vycházejí ze znalostí, dovedností a schopností žáků získaných ve škole, v rodině nebo v mimoškolní výchově a přispívají k vnímání života jako nejvyšší hodnoty a k podpoře všech dalších postojů a hodnot předpokládaných RVP. 

Obsah programů souvisí zejména s okruhy: základní podmínky života a vztah člověka k prostředí. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností se v programech zaměřuje na poskytování základních znalostí zejména o náboženských skupinách žijících v české a evropské společnosti, podporujeme rozvoj dovednosti orientovat se v pluralitní společnosti, komunikovat, učit se přijímat druhé v jejich odlišnosti, poznávat, tolerovat a nechat se obohacovat odlišnostmi jiných skupin; poskytujeme znalost některých základních pojmů souvisejících s oblastí víry a náboženství.

V oblasti postojů a hodnot pomáháme žákům uvědomit si vlastní identitu, případně identitu jejich věřících předků, a vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám. 

Obsah programů koresponduje s tematickými okruhy: kulturní (zejména náboženská) diference, lidské vztahy, multikulturalita a princip sociálního smíru a solidarity.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

V programech PgC využíváme různých současných i dobových médií a rozvíjíme schopnosti žáků využívat potenciál médií jako zdroje informací, analyzovat jejich obsah a získat k nim kritický odstup . Naší snahou je podpořit rozvoj kritického myšlení žáků a jejich schopnost spolupracovat v týmu. 

V oblasti postojů a hodnot podporujeme rozvoj citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií a vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům a napomáháme k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jejich formulování a prezentace. 

Obsah našich programů koresponduje s tematickými okruhy: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a fungování a vliv médií ve společnosti. 

ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ KOMPETENCE - bude doplněno