VÝCHOVNÉ KONCEPTY

Obsah projektu Výchova a hodnoty, používané metody a přístup k žákům jsou v souladu s křesťanskou tradicí v našem školství, jehož nejvýraznější osobností je Jan Ámos Komenský. Z jeho odkazu můžeme zmínit zejména cíl pedagogického směřování "aby člověk neupadl v nečlověka". To koresponduje i se snahami o humanizaci školní výchovy a vzdělávání. 

Lektoři Pedagogického centra jsou proškoleni a inspirují se v těchto pedagogických konceptech a přístupech:


  • Další inspirativní přístupy: moderní výuka dějin a občanské výchovy, 
  • při výběru didaktických metod se inspirujeme v publikaci Moderní didaktika od Roberta Čapka (www.grada.cz