VÝCHOVNÉ KONCEPTY

Obsah projektu Výchova a hodnoty, používané metody a přístup k žákům jsou v souladu s křesťanskou tradicí v našem školství, jehož nejvýraznější osobností je Jan Ámos Komenský. Z jeho odkazu můžeme zmínit zejména cíl pedagogického směřování "aby člověk neupadl v nečlověka". To koresponduje i se snahami o humanizaci školní výchovy a vzdělávání. 

Tato stránka bude doplněna o základní popis konceptů z oblasti hodnotové výchovy, kterými se inspirujeme.