VÝCHOVNÉ KONCEPTY

Hodnotové vzdělávání nabývá v posledních desetiletích na důležitosti ve školství v celosvětovém měřítku. Jeho pojetí v různých zemích a kulturách má odlišnosti, ale v zásadě jde o podporu výchovné stránky školního působení, aby byli žáci podpořeni komplexně v jejich osobnostním růstu. Často je hodnotová výchova chápána jako etická nebo morální výchova. Je to dáno tím, na které hodnoty je zaměřena. V našem centru se zaměřujeme na hodnoty vztahující se k samému bytí člověka, a také na hodnoty, z nichž pak vyplývá jednání člověka. Nejde tedy jen o morální výchovu, která by měla za cíl změnu chování žáků na "správné", ale jde spíše o hledání smyslu života a jeho dobra v něm, které se projevuje v různých oblastech našeho života včetně našeho jednání. Jde nám o vytváření prostoru k uvažování nad těmito hodnotami a podpoře utváření postojů žáků. Absolvování programu samo o sobě by k naplnění tohoto cíle nestačilo, proto se snažíme podpořit úsilí pedagogů, kteří mají na žáky delší vliv. 

Obsah projektu Výchova a hodnoty, používané metody a přístup k žákům jsou v souladu s křesťanskou tradicí v našem školství, jehož nejvýraznější osobností je Jan Ámos Komenský. Z jeho odkazu můžeme zmínit zejména cíl pedagogického směřování "aby člověk neupadl v nečlověka". To koresponduje i se snahami o humanizaci školní výchovy a vzdělávání. 

Lektoři Pedagogického centra jsou proškoleni a inspirují se v těchto pedagogických konceptech a přístupech:


  • Další inspirativní přístupy: moderní výuka dějin a občanské výchovy, 
  • při výběru didaktických metod se inspirujeme v publikaci Moderní didaktika od Roberta Čapka (www.grada.cz

O hodnotové výchově ve světě pojednává přehledová studie publikovaná v časopise Paidagogos: 
Mikšíková, Veronika - Vala, Jaroslav. Hodnotová výchova - její vývoj a pojetí v americkém a anglosaském prostředí z perspektivy současného školství - přehledová studi. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2022-08-26], 2020, 1, #3. S. 34 - 59. Dostupné na www: <https://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=3>