Základní informace o projektu
Výchova a hodnoty

Hlavní a celoroční projekt Pedagogického centra nese název VÝCHOVA A HODNOTY. Domníváme se, že právě hodnoty, které člověk pozná ve svém dětství a mládí jako pozitivní, nejsnáze přijme za své. Hodnoty, které se stanou součástí života jedinců, se stanou součástí jeho vnitřního bohatství a zároveň součástí bohatství celé společnosti. Hodnoty by měly dětem a mladým lidem pomoci v rozhodování v běžných situacích i ve směřování jejich života.

Při tvorbě programů vycházíme ze zkušenosti, že v každé životní situaci lze nalézt hodnoty a hovořit o nich. Obsah programu je dán tématy, která jsou popsána v Katalogu programů. Jednotlivé programy se inspirují několika výchovnými koncepty a didaktickými přístupy, které představíme v rubrice Informace pro učitele - Výchovné koncepty (zatím je v procesu přípravy).

Délka programů, které se konají ve třídách, v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 nebo v kostelech, je od 45 do 90 minut. Každý program počítá s aktivitou žáků a má zpravidla tuto strukturu:

  1. motivace
  2. poznání: vycházející z minulosti nebo přítomnosti, často pracujeme s předměty, texty, obrazy, pozorováním, zážitkem apod.
  3. společná reflexe: otázky k přemýšlení, objevování hodnot
  4. prostor pro osobní reflexi, zvnitřnění a utváření postojů
  5. závěrečná diskuse vedoucí k poselství

Od června 2018 nabízíme i programy půldenní nebo celodenní, a to většinou formou výletů nebo tvořivých dopolední. 

Jednotlivé programy jsou podrobně popsány na samostatné stránce, kde je uvedena také vazba na obsahy učiva a klíčové kompetence podle RVP a zkušenosti z již realizovaných programů. 

Nabídka pro pedagogy - doplňková služba projektu

Součástí nabídky Pedagogického centra jsou i doplňkové služby pro pedagogy, ke kterým získalo Arcibiskupství pražské akreditaci MŠMT. 

Na jednotlivých stránkách této rubriky najdete:

  • K podpoře výuky témat souvisejících s křesťanským kulturním dědictvím přehled akreditovaných kurzů v systému DVPP.
  • K aktuálním tématům hodnotové výchovy připravujeme semináře a workshopy.
  • K lepší orientaci souvislosti obsahu našich programů s cíli jednotlivých vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP tyto souvislosti vyhledáváme a zveřejňujeme na samostatné stránce.,
  • Připravujeme také myšlenky a náměty z jiných konceptů hodnotové výchovy, kterými se inspirujeme.
  • Od školního roku  2019 — 2020 budeme zveřejňovat ke stažení metodické materiály a pomůcky, s jejichž pomocí mohou učitelé ve výuce se žáky navázat po absolvování našeho programu.

Lektorský tým Pedagogického centra

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.

Vedoucí pedagogického centra a projektu Výchova a hodnoty

Vzdělání: ČVUT FEL Praha a Katolická teologická fakulta UK Praha, obor Teologické nauky a Pastorální teologie 

ThLic. PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.

Lektorka programů a odborná garantka kurzů DVPP zaměřených na prožitkové metody, využívající přírodní materiály, a na biblistiku

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc a Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, obor Biblická teologie 

Mgr. Michal Ondra

Lektor programů 

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK Praha, obor Teologie  

Mgr. Eliška Vrbová

Lektorka programů

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK Praha, obor Dějiny křesťanského umění a Pedagogická fakulta UHK, obor Náboženská výchova