Velikonoční příběh v kostele

O programu

Program je možné realizovat s drobnými obměnami v jakémkoliv kostele. Žáci se během něj seznámí s velikonočním příběhem, na který odkazují některá místa a výtvarná výzdoba v křesťanských chrámech. Poznají tak i význam a smysl členění chrámového prostoru a budou moci pochopit symboliku jeho výtvarné výzdoby. 

Určeno pro žáky všech stupňů škol. Program je přizpůsoben věku žáků. 

Lektoři programu: 

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky s kostelním prostorem, jeho uspořádáním a významem a umožnit jim pochopit symboliku jednotlivých míst 
 • představit žákům velikonoční příběh v souvislosti s uměleckou výzdobou, která na něj odkazuje, a pomoci jim odhalit její obsah a symboliku; pomoci žákům nalézt možné souvislosti mezi symbolikou vztahující se k velikonočnímu příběhu a životem lidí
 • představit žákům Bibli jako důležitou knihu pro křesťany a umožnit jim pochopení souvislostí mezi biblickým textem a výtvarnou výzdobou daného kostela

Praktické pokyny

 • program obvykle probíhá v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě pražském (Jindřišská 30), ale je možné jej s drobnými úpravami realizovat v jakémkoliv kostele, pokud to jeho duchovní správce umožní
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do kostela

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ: 

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

2. stupeň ZŠ:

 •  D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
SŠ:
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
  • Průřezová témata / Mediální výchova / Účinky mediální produkce a vliv médií: vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž, voda, světlo

Tradice: Pašije, Svatý týden, křížová cesta 

Použité metody: 

 • při seznamování s velikonočním příběhem využíváme výzdobu daného kostela, kterou ilustrujeme vyprávěním a čtením biblického textu - žáci tak zároveň mají možnost seznámit se s Biblí a jejím významem pro křesťany a pochopit její význam pro kostelní výzdobu
 • během celého programu pomáháme žákům rozhovorem a zapojováním do diskuze všímat si podstatných věcí ve výzdobě a vnímat symboliku výzdoby a kostelního prostoru

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 21 tříd základních a středních škol.