Znamení duhy

O programu

Slavení Velikonoc předchází tzv. Svatý týden. Program má žákům představit jeho průběh tak, aby se seznámili s velikonočním příběhem Ježíše Krista, objevili v něm emoce a hodnoty, které jsou jim také známé či blízké. Obsah každého dne charakterizuje určitá barva, někdy zmíněná přímo v názvu dne jako např. Zelený čtvrtek. Tyto barvy připomínají duhu, která může reprezentovat barvitost lidského života. 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • Žáci se seznámí se společným základem křesťanských Velikonoc a s historickými souvislostmi jejich vzniku;
 • Žáci porozumí souvislostem mezi prožíváním Velikonoc jako svátků jara a slavením vycházejícím z velikonoční křesťanské tradice.
 • Prohloubení vnímání významu mezilidských vztahů v kontextu křesťanských velikonočních slavností 

Praktické pokyny 

 • program je určen pro jednu třídu nebo skupinu do 30 žáků
 • program vyžaduje dataprojektor s reproduktory 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • EV-9-1-02: respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí

Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství 

Významné dny: Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: barvy (červená, zelená, černá, bílá, žlutá), světlo, tma 

Tradice: pašijový příběh, Svatý týden 

Použité metody:

 • naslouchání příběhu a reflexe hodnot při společném rozhovoru
 • sledování obrazů, asociace, rozhovor vycházející z hermeneutické existenciální didaktiky

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabízen v březnu 2018, zúčastnily se ho 3 třídy.