O kříži a císařovně Heleně

O programu

Ve starověku byl kříž používán jako popravčí nástroj, ale křesťanství jej chápe jako symbol vítězství života nad smrtí. V kostele sv. Františka z Assisi budeme zkoumat křesťanskou symboliku kříže a s ním spojenou legendu o císařovně sv. Heleně. V rámci programu se vydáme i na Karlův most, kde budeme společně objevovat postavy, které spolu s křížem patří do velikonočního příběhu.

Určeno pro žáky základních a středních škol.

Lektorka: Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • Seznámit žáky s prostorem kostela sv. Františka z Assisi a jeho výzdobou
 • Seznámit žáky s velikonočním příběhem a a jak se promítá do chrámového prostoru a výzdoby
 • Dovést žáky k pochopení křesťanské symboliky kříže a jeho významu v rámci chrámové výzdoby

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí č. 3 na Starém Městě
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do kostela
 • dle domluvy může být součástí programu procházka po Karlově mostě se zaměřením na velikonoční motivy 


Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: Velikonoce

Symboly: kříž, svíce, voda 

Tradice: úcta k relikviím

Použité metody:

 • třídobová pedagogická metoda: pozorování obrazů, asociace, vyjádření smyslu, hledání souvislostí
 • práce s vybranými texty legend a z Bible vztahující se k velikonočnímu příběhu
 • procházka po části Karlova mostu — hledání postav velikonočního příběhu

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 7 tříd základních a středních škol.