Ježíšovo odsouzení a smrt v obrazech

O programu

V naší krajině, v městech, v obcích a zvláště na hřbitovech se lze setkat se znamením kříže, které je vnímáno jako charakteristický symbol křesťanství. Toto znamení bývá zobrazeno s různou symbolikou, která je odvozena od události Ježíšova odsouzení, smrti a vzkříšení. Žákům budou nabídnuty tři obrazy z raného a vrcholného středověku, v nichž budou hledat symboly a zjišťovat jejich význam na základě popisu události v Bibli. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit se s biblickým textem o Ježíšově odsouzení a smrti, který patří ke klíčovým pasážím Bible a našel své vyjádření v mnoha uměleckých dílech různých epoch;
 • učit se "číst" v obrazech, srovnávat je, analyzovat a hledat v nich poselství daného příběhu, které chtěl malíř vyjádřit;
 • promyslet poselství pašijového příběhu pro naši dobu na základě zkušeností žáků.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu žáků
 • lektor potřebuje magnetickou tabuli s magnety a normální tabuli nebo flipchart
 • žáci budou pracovat s pastelkami, fixy a lepidlem

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-06: využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle zmrtvýchvstání

Symboly: kříž s listy, had na kůlu, mytí rukou, měsíc a slunce (zatmění), skály, znamení evangelistů 

Tradice: stavění a věšení křížů na různých místech v obcích, na budovách, na hřbitovech a v přírodě, slavení Velikonoc jako oslavy nového života

Použité metody: 

 • luštění osmisměrky a sestavení velikonočního příběhu z nalezených slov
 • četba obrazů (8. stol., knižní iluminace): hledání symbolů a jejich obecného významu
 • práce s nalezenými symboly - jejich význam v kontextu velikonočního příběhu, úkolový list
 • tvořivá práce s "úlomky" obrazů

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabízen v březnu 2018, zúčastnilo se ho:

 • 2018 celkem 7 tříd
 • 2022 celkem 1 třída
 • 2024 celkem 3 třídy