Velikonoce v biblické literatuře

Při programu se vydáme s žáky po stopách literárních zdrojů a předloh slavení Velikonoc, obsažených v Bibli Starého i Nového zákona. Prostřednictvím aktivní práce s texty budou žáci objevovat zajímavé souvislosti tohoto jarního svátku. Programem žáky provede lektorka, která má vystudovanou biblickou teologii a připravovala řadu projektů s biblickou tématikou.  

Doporučená délka programu je 90 minut, aby měli žáci dostatek času pro práci ve skupinách a její reflexi, v případě potřeby však lze program pojmout více informativně a zkrátit jej na 45 minut. 

Lektorka: Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • přiblížit reálie velikonočního příběhu v širších souvislostech;
 • seznámit se s biblickou literaturou v kontextu velikonočních svátků;
 • porozumět tradicím, z nichž vychází slavení velikonočních svátků;
 • objevovat společně s žáky naše kulturní dědictví v souvislosti slavení Velikonoc

Praktické pokyny

 • realizace programu předpokládá umožnění práce ve skupinách a společné diskuze v kruhu

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

 • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis/Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

Významné dny: postní a velikonoční doba, zejména Svatý týden a následující velikonoční oktáv; 23. duben - Světový den knihy

Symboly: beránek (původně obětní zvíře; novozákonní symbolika, vztažená na Krista); oběť, kniha a další biblická symbolika záchrany 

Tradice: slavení Velikonoc

Použité metody:

 • skupinová práce s textem
 • prezentace skupin
 • diskuze se žáky

Výstupy a zkušenosti

Program je reálně nabízen od jara 2022 a vyzkoušela si ho zatím jedna SŠ.