Svědectví smírčích křížů v krajině

O programu

V české krajině se na okrajích některých polí nebo luk sem tam nacházejí nižší kamenné kříže, které mají specifický účel: připomenout napáchané zlo a akty pokání, odpuštění a smíření, které následovaly podle středověkého smírčího práva. Účelem programu je uvažovat se žáky o cestě vedoucí od provinění až k odpuštění a smíru a hledat v ní paralely s jejich zkušeností a inspiraci pro vnímání viny, trestu a cesty ke smíru v dnešní době.

Lektorka: Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • hledat ve středověkých lidských příbězích chápání pojmů jako je vina, lítost, pokání, odčinění napáchaného zla, odpuštění a smíření tehdy a v dnešní době
 • přiblížit žákům vztah mezi vinou, trestem a odpuštěním a křesťanskou symbolikou kříže;
 • přemýšlet o zkušenostech s lidským selháváním a obtížích s odpuštěním a smířením

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu nebo skupinu do 30 žáků
 • pokud se koná ve škole, trvá 40 minut, v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici trvá 60 minut

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP

2. stupeň ZŠ:  

 • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 • VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
 • VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
 • EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy

Významné dny: Velikonoce, zvláště Velký pátek

Symboly: smírčí kříže v krajině, kříž s tělem Ježíše Krista

Tradice: symbol kříže ve veřejném prostoru

Použité metody:

 • příběh středověké vraždy s otevřeným koncem 
 • prezentace středověkého smírčího práva a hmotných památek na jeho uskutečňování
 • objevování symboliky kříže na základě úryvků z biblického velikonočního příběhu

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program poprvé nabízený v roce 2019, dosud nebyl realizován.