Izrael — svědek velikonočního příběhu

O programu

Žáci se seznámí s prostředím a tradicemi, v nichž se odehrává biblický velikonoční příběh. Do reálií jeho dějiště, vzdáleného nám geograficky i kulturně, žáky uvede a pomůže jim objevit zajímavé souvislosti lektorka, která v Izraeli studovala a několik let žila.  

Lektorka: Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • přiblížit reálie velikonočního příběhu v širších souvislostech;
 • seznámit se s obsahem biblického příběhu;
 • poznat jeho geografické, klimatické, historicko-politické, kulturní a kultické pozadí;
 • porozumět tradicím, z nichž vychází podoba křesťanského slavení velikonočních svátků;
 • hledat společně s žáky poselství Velikonoc a diskutovat o tom, jak se může projevit v jejich konkrétních životech.

Praktické pokyny

 • realizace programu vyžaduje dataprojektor

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

 • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis/Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

Významné dny: Svatý týden, zejména Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: beránek (původně obětní zvíře; novozákonní symbolika, vztažená na Krista); symbolika a liturgie slavení židovského Pesachu a křesťanských Velikonoc 

Tradice: slavení židovských a křesťanských Velikonoc

Použité metody:

 • uvedení do souvislostí za pomoci promítání powerpointové prezentace
 • prezentace některých předmětů a názorných pomůcek souvisejících z tématem
 • diskuze se žáky

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2018 a do roku 2022 se ho zúčastnilo 11 tříd ze základních a středních škol.