Srdce a kámen

O programu

Velikonoční svátky jsou radostnou oslavou vítězství života nade vším, co život omezuje a co jej tíží. Při tomto programu si budeme s dětmi prostřednictvím prožitkových aktivit uvědomovat, co vše potřebuje ke kvalitnímu životu nejen naše tělo, ale současně také, co vše nás jako lidi může ohrožovat nebo tížit jako veliký kámen, a jaká pomoc od našich kamarádů je přitom komu příjemná a prospěšná. Děti se učí rozvíjet nejen svou empatii, nýbrž také přijmout nabízenou pomocnou ruku. V závěru se děti dozvědí, jak křesťané o Velikonocích oslavují vítězství života a toho, kdo toto vítězství vybojoval. 

Lektoři programu: Pavla Edita Herciková 

Cíle programu:

 • zprostředkovat dětem podstatu velikonočního poselství o lidské potřebě pomoci v mnohém, co ho tíží, o podané ruce, o nabízené pomoci, která stála velikou oběť, a o vybojovaném vítězství
 • navodit velikonoční atmosféru radosti ze života a vděčnosti za něj 
 • naznačit souvislost mezi Vánocemi a Velikonocemi
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu
 • rozvíjet u dětí vzájemnou empatii  
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při zdobení vlastního srdce 

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho tělo: zvládá pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Sebepojetí, city, vůle: dokáže si uvědomovat svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je; uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky); být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem;
 • Dítě a ten druhý: dokáže porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; spolupracovat s ostatními; respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.; vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
 • EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých situacích
 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Významné dny: postní doba a velikonoční svátky: 'svatý týden', velikonoční Triduum (Pá-So-Ne); program však lze realizovat během celého roku

Symboly: srdce (střed člověka, spojený s emočním prožíváním); kámen (znamení tíže a tvrdosti) 

Tradice: pašijový příběh, oslava vzkříšeného a zachráněného života

Použité metody: 

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží dětmi prožívaných situací života
 • propojení života s poselstvím velikonočních svátků

Výstupy a zkušenosti

Program je v rámci působení Pedagogického centra nabízen od jara 2018, do roku 2022 se ho zúčastnilo 11 tříd z mateřských i základních škol.