Projekt Výchova a hodnoty
je určen mateřským, základním a středním školám

V našich programech objevujeme hodnoty způsobem, na který odkazují středověké labyrinty stavěné poblíž chrámu nebo přímo v jeho podlaze. Ukazují na cestu poznání, na níž se člověk setkává se světlem i tmou a hledá podstatu dění a života v dědictví po předcích i v situacích, které každodenně prožíváme.

Programy poskytujeme během celého školního roku zpravidla zdarma.

Aktuální nabídka

Katalog programů

Informace pro učitele

Zúčastnili jste se některého z našich programů? Prosíme o zpětnou vazbu:

Základní informace o projektu

Hlavní a celoroční projekt Pedagogického centra nese název VÝCHOVA A HODNOTY. Domníváme se, že právě hodnoty, které člověk pozná ve svém dětství a mládí jako pozitivní, nejsnáze přijme za své. Hodnoty, které se stanou součástí života jedinců, se stanou součástí jeho vnitřního bohatství a zároveň součástí bohatství celé společnosti. Hodnoty by měly dětem a mladým lidem pomoci v rozhodování v běžných situacích i ve směřování jejich života.

Při tvorbě programů vycházíme ze zkušenosti, že v každé životní situaci lze nalézt hodnoty a hovořit o nich. Obsah programu je dán tématy, která jsou popsána v Katalogu programů. Jednotlivé programy se inspirují několika výchovnými koncepty a didaktickými přístupy, které představíme v rubrice Informace pro učitele - Výchovné koncepty (zatím je v procesu přípravy).

Délka programů, které se konají ve třídách, v sále Pedagogického centra v Jindřišské 30 nebo v kostelech, je od 45 do 90 minut. Každý program počítá s aktivitou žáků a má zpravidla tuto strukturu:

  1. motivace
  2. poznání: vycházející z minulosti nebo přítomnosti, často pracujeme s předměty, texty, obrazy, pozorováním, zážitkem apod.
  3. společná reflexe: otázky k přemýšlení, objevování hodnot
  4. prostor pro osobní reflexi, zvnitřnění a utváření postojů
  5. závěrečná diskuse vedoucí k poselství

Od června 2018 nabízíme i programy půldenní nebo celodenní, a to většinou formou výletů nebo tvořivých dopolední. 

Jednotlivé programy jsou podrobně popsány v samostatných oknech, kde je uvedena také vazba na obsahy učiva a klíčové kompetence podle RVP a zkušenosti z již realizovaných programů.