Velikonoční příběh v královském kostele

Velikonoční příběh Ježíše Krista je ústřední událostí slavenou v křesťanských kostelech, proto na něj řada míst odkazuje. Žáci se během programu seznámí s pojmy jako je křížová cesta, pieta, křtitelnice, oltář, vítězný oblouk apod. Jde o místa, která mají souvislost se skutečnostmi z lidského života (bolest, odpuštění, oslava narození, hostina) a s biblickým velikonočním příběhem. Program je zaměřen na hledání souvislostí mezi obrazy, místy a velikonočním poselstvím.

Určeno pro žáky všech stupňů škol (mateřská, základní, střední), program je přizpůsoben věku žáků

Lektoři programu: 

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit žáky s vybranými místy v kostele, které se úzce vztahují k velikonočnímu příběhu
 • nahlédnout na život a smýšlení patronů kostela sv. Jindřicha a Kunhuty, jak je zachycen na obrazovém cyklu v presbytáři kostela a ukázat na souvislosti s biblickým velikonočním příběhem 

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě pražském
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do kostela
 • kostel je v předvelikonočním období stále velmi chladný, proto doporučujeme žákům a studentům se teple obléknout

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
  • Průřezová témata / Mediální výchova / Účinky mediální produkce a vliv médií: vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž, kontrast tmy a světla, tmavé a světlé liturgické barvy, svíce, voda

Tradice: Pašije, Svatý týden, křížová cesta 

Použité metody:

 • Práce s motivačními kartami a pracovním listem
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - obrazový cyklus 

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na jaře 2019, zúčastnilo se ho dosud 5 skupin ze základních a středních škol.