Velikonoční příběh v evangeliích

O programu

Žáci se seznámí s literárním zpracováním velikonočního příběhu v Bibli, s reáliemi a také se současnými tradicemi s ním spojenými. Budeme pracovat s rozdíly v textech jednotlivých evangelistů a zároveň hledat společné poselství této události.

Lektoři programu: 

 • Marie Zimmermannová
 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • ukázat žákům křesťanskou velikonoční výzdobu domácností našich předků
  a objevovat jejich symboliku
 • přiblížit žákům smysl slavení Květné neděle, Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a vlastních velikonočních svátků (neděle, pondělí) v souvislosti s velikonočním biblickým příběhem
 • umožnit žákům nahlédnout do Bible a pracovat s vybranými úryvky evangelií metodami, které umožňují analýzu textu, a tak jim umožnit vytvoření vlastního postoje ke smyslu biblického velikonočního příběhu
 • zprostředkovat žákům virtuální prohlídku míst, která byla označena jako místa zastavení Ježíše na jeho cestě s křížem na popraviště, a kudy dodnes procházejí poutníci a uctívají tato místa 

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu žáků (spojené skupiny maximálně 30 žáků)
 • žáci mohou sedět v lavicích, budou potřebovat psací potřeby, nejlépe barevné fixy, a lepidlo
 • lektor promítá fotografie (dataprojektor, interaktivní tabule)

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou 
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací

Významné dny: Svatý týden; 23. dubna - Světový den knihy

Symboly: tradiční symboly Ježíšova utrpení ve výzdobě kostelů a lidových obrazů; výzdoba křížové cesty v ulicích Jeruzaléma

Tradice: obrazy v domácnostech našich předků, které jsou motivované velikonočním příběhem, pašijové hry, průvod křížové cesty v ulicích Jeruzaléma

Použité metody:

 • četba vybraných pasáží velikonočního příběhu a jeho zpracování metodou pětilístku - práce ve skupinách
 • práce s mapkou Jeruzaléma - zakreslování a porovnávání cest podle příběhu ve čtyřech evangelijních spisech
 • virtuální prohlídka míst, která byla označena jako místa zastavení Ježíše na jeho cestě s křížem na popraviště, a kudy dodnes procházejí poutníci a uctívají tato místa
 • Závěrečná diskuse o poselství velikonočního příběhu, nebo výtvarné zpracování pozvánky na velikonoční návštěvu Jeruzaléma

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o nový program nabízený od roku 2019, nebyl dosud realizován.