Příběh o bolesti a radosti

Velikonoční svátky jsou krásné tím, že připomínají možnost nového začátku. To lze vyčíst také z jejich symbolů, které vystihují smysl slavení těchto svátků pro lidský život. Patří k nim kontrasty mezi zimou a jarem, temnotou a světlem, smrtí a novým životem, bolestí a radostí z lásky. Žáci jsou uvedeni do příběhu Ježíše Krista, který si znázorňují v krajině tvořené ze šátků a přírodních materiálů. Program vrcholí u prázdného hrobu, kde Ježíšovi blízcí zažívají velikou radost z vítězství dobra nad zlem.

Lektorky

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • představit žákům Ježíšův velikonoční příběh v základních bodech a propojit ho 
  s prožíváním podobných situací
 • rozvíjet schopnost vnímat a porozumět symbolům 

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky 

Souvislost s RVP:

MŠ:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň ZŠ:

 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák se seznámí s kulturami jiných národů a etnik, aby se je učil respektovat
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny: Svatý týden, zejména Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle zmrtvýchvstání 

Symboly: velikonoční výzdoba: mláďátka, velikonoční vejce a ratolesti, pomlázka; kalich, miska, kříž, svíce, slunce 

Tradice: velikonoční výzdoba, slavení židovských a křesťanských Velikonoc   

Použité metody:

 • pracujeme nejprve s přírodními velikonočními symboly (viz foto), na druhý šátek "stavíme" město Jeruzalém s místy: brána (Květná neděle), večeřadlo (Zelený čtvrtek), hora Golgota (Velký pátek), Ježíšův hrob (Bílá sobota a Neděle Zmrtvýchvstání).  
 • V závěru oba obrazy propojíme (vajíčko - hrob; kočičky - průvod na Květnou neděli apod.).

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 11 skupin z mateřských i základních škol.