Pašijový příběh Ježíše a jeho matky Marie

O programu

Program probíhá v chrámu Matky Boží před Týnem. Kostel svým jménem i výzdobou ukazuje na velkou úctu, kterou křesťané chovají k Panně Marii jako matce Ježíše Krista. Velkolepá umělecká výzdoba chrámu tak žákům zprostředkuje Ježíšův velikonoční příběh i úlohu, kterou v něm sehrála jeho matka Marie. Odhalíme příběh, který je plný bolestí, ale zároveň i naděje a vítězství nad smrtí. Na základě symboliky, která v kostele odkazuje k velikonočním svátkům, se žáci budou moci zamyslet nad tím, jaké poselství velikonoční příběh přinesl lidem mnoha generací před námi a zda nějaký význam může mít i pro dnešní dobu.  

Lektorka: Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • umožnit žákům a pedagogům navštívit chrám Matky Boží před Týnem v době mimo turistické prohlídky
 • seznámit žáky s uměleckou výzdobou kostela, která odkazuje na události velikonočního příběhu, a umožnit jim porozumět jejímu obsahu a symbolice; pomoci žákům nalézt možné souvislosti mezi symbolikou vztahující se k velikonočnímu příběhu a životem lidí 
 • představit žákům Bibli jako základní zdroj poznání velikonočního příběhu a umožnit jim pochopení souvislostí  mezi biblickým textem a chrámovou výzdobou 
 • na základě samostatné práce podpořit schopnost žáků pracovat s uměleckým dílem a jeho obsahem 

Praktické pokyny

 • program probíhá v chrámě Matky Boží před Týnem v blízkosti Staroměstského náměstí
 • tento kostel je velmi chladný, je tedy vhodné žáky předem upozornit, aby se opravdu teple oblékli
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž, světlo, voda 

Tradice: pašije, Svatý týden, křížová cesta, křest 

  Použité metody:

 • při seznamování s velikonočním příběhem využíváme bohatou uměleckou výzdobu chrámu, kterou ilustrujeme vyprávěním a čtením biblického textu; žáci tak poznávají souvislosti mezi Biblí a jejím uměleckým ztvárněním
 • během celého programu pomáháme žákům otázkami a rozhovorem všímat si podstatných věcí ve výzdobě a vnímat symboliku výzdoby a kostelního prostoru, která odkazuje na Velikonoce, na osobnost Ježíše Krista a jeho matky Marie 
 • praktické porozumění vztahu mezi biblickým vyprávěním a uměleckým dílem získávají žáci na základě samostatné práce s pracovním listem 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se jej celkem 9 tříd ze základních a středních škol.