Ježíš v proměnách staletí

O programu

Ježíšovo učení mělo vliv na kulturu, duchovní, politické a sociální dějiny všech epoch posledních dvou tisíciletí. Americký historik prof. Jaroslav Pelikán se tímto tématem zabývá v knize, z níž jsme si vypůjčili název pro tento program. Žáci se seznámí se čtyřmi vybranými profily Ježíše z různých epoch, které budou porovnávat a hledat nadčasovou poselství Ježíšova života a inspiraci, kterou z něj čerpají umělci i ostatní lidé dodnes. 

Doporučená délka programu je 90 minut, aby bylo možné plně využít metod vycházejících z hermeneutické existenciální didaktiky. Program lze pojmout pouze informačně a zkrátit jej na 45 minut. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • přiblížit žákům hlavní myšlenku velikonočních svátků, jejímž nositelem je příběh Ježíše Krista
 • uvažovat na základě historicky podmíněných pohledů  o "stejnosti" a "rozmanitosti" náhledů na Ježíše Krista v průběhu staletí, a tak se seznámit i s charakteristickými rysy kultury té které epochy

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu do 30 žáků, lze jej využít například
  v dvouhodinovém odpoledním semináři
 • lektor využívá promítání powerpointové prezentace

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP pro gymnázia:

 • Dějepis / Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy
 • Průřezová témata / Mediální výchova / Účinky mediální produkce a vliv médií: vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Významné dny: program se vztahuje k hlavním křesťanským svátkům Vánoce a Velikonoce, nebo ke Knize knih - Bibli

Použité metody:

 • četba symboliky obrazů a jejich porovnávání, hledání souvislostí
 • práce s textem: hledání podstatných informací, jejich třídění a interpretace
 • skupinová práce a vzájemná prezentace výsledků
 • řízený rozhovor s celou skupinou žáků

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o program vyzkoušený v několika skupinách s dospělými. V projektu Výchova a hodnoty je nabídnut jako novinka od roku 2018.