Velikonoce v císařské kapli

Císařská kaple benediktinského kláštera v Emauzích byla na přání císaře Ferdinanda III. zasvěcena v 17. století patronům, ke kterým se lidé modlili při morové epidemii. V 80. letech 19. století vznikly v této kapli malby beuronské školy, která se v přístupu k malbě inspirovala v egyptském umění. V části kaple byl odkryt i gotický portál z doby císaře Karla IV. s malovanými insigniemi tohoto císaře. Program pro žáky vychází z výmalby a mobiliáře kaple, které odkazují na Ježíšův velikonoční příběh a jeho přítomnost v životech mnoha dalších osobností včetně zakladatele benediktinského řádu. Díky výrazným a dobře "čitelným" obrazům je program vhodný i pro nejmladší žáky.

Lektoři programu: 

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • seznámit děti s prostorem kostela a se zjednodušeným biblickým velikonočním příběhem
 • prohlédnout si beuronský styl maleb v této kapli
 • prožít atmosféru císařské kaple benediktinského kláštera a společně přemýšlet o poselství velikonočního příběhu

Praktické pokyny

 • program probíhá v Císařské kapli benediktinského kláštera Emauzy, ale žáci navštíví i další části kláštera - ambity a kostel 
 • sraz s lektorem je na pokladně kláštera
 • začátek programu je možný až v 10:30
 • vstupné do kláštera je zpoplatněno 30 Kč na studenta. Pedagogický doprovod je zdarma.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

      1. stupeň ZŠ: 

 •          EV-3-1-06: využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů        
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
      2. stupeň ZŠ: 
 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

      SŠ (podle RVP pro Gymnázia): 

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž, kontrast tmy a světla, tmavé a světlé liturgické barvy, svíce, voda

Tradice: Pašije, Svatý týden, křížová cesta 

Použité metody:

 • prohlídka vybraných míst v kostele s komentářem
 • vyprávění velikonočního biblického příběhu na několika stanovištích a možnost zpracování zkušenosti pomocí práce se symboly na každém ze stanovišť

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen v rámci velikonočních programů od roku 2020, byl zatím realizován pro 4 třídy ze základních škol.