O velikonoční hostině

O programu

Středem každého kostela je zvláštní stůl - oltář, který připomíná velikonoční hostinu Ježíše s apoštoly. Hostina sama je symbolem pro lidskou vzájemnost, solidaritu a další z nich vyplývající hodnoty. V kostele sv. Ignáce z Loyoly navštívíme místa související s velikonoční hostinou. Jejich zkoumáním budou žáci objevovat velikonoční symboliku a její souvislost s hodnotami našeho života.

Určeno pro žáky od 3. třídy základní školy, střední školy

Lektoři programu: Marie Zimmermannová, Michal Ondra

Cíle programu:

 • představit žákům část výzdoby kostela spojené s biblickým velikonočním příběhem
 • na základě zážitkové aktivity uvažovat nad interpretací symbolu hostiny
 • setkat se s velikonočním biblickým příběhem v nových souvislostech

Praktické pokyny

 • program probíhá v kostele svatého Ignáce z Loyoly na Karlově nám. 35
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do kostela

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
  • Průřezová témata / Mediální výchova / Účinky mediální produkce a vliv médií: vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání 

Symboly: hostina, beránek, stůl - oltář; kříž, svíce, voda

Tradice: Pašije, Svatý týden, křížová cesta 

Použité metody:

 • procházka kostelem s hledáním určitých symbolů
 • četba a interpretace obrazů 
 • symbolická hostina
 • moderovaný rozhovor se žáky

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 9 skupin ze základních škol.