Křesťanské Velikonoce a židovský Pesach

Souvislosti a symbolika

O programu

Křesťanské velikonoční svátky nabízejí příběh Ježíše Krista zapsaný v evangeliích. Tento příběh se však udál na pozadí židovského Pesachu a lze mu do hloubky porozumět jen v biblických souvislostech Starého a Nového zákona. Program nabízí žákům objevování souvislostí biblických příběhů obou svátků s jejich tradicemi a symboly.  

Lektoři programu: Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

  • poznat tradice, z nichž vychází podoba křesťanského slavení velikonočních svátků;
  • rozšířit znalosti žáků o židovské a o křesťanské tradici slavení Velikonoc;
  • přiblížit reálie velikonočního příběhu v širších souvislostech;
  • seznámit se blíže s obsahem biblického příběhu židovského Pesachu ve Starém zákoně a novozákonních křesťanských Velikonoc a souvislostmi mezi nimi;
  • seznámit žáky s biblickou historií slavení Velikonoc;
  • porozumět detailněji rozšířené symbolice spojené se slavením Velikonoc;
  • na základě biblického velikonočního příběhu hledat společně s žáky jeho poselství a diskutovat o tom, jak se může projevit v jejich konkrétních životech.

Praktické pokyny

  • program počítá s usazením žáků v kruhu na židlích, s dostatečným volným prostorem uprostřed
  • tento program lze pojmout i jako dvouhodinový seminář

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň ZŠ:

  • D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací
  • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
  • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Gymnázia:

  • Dějepis / Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
  • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy

Významné dny: křesťanský 'Svatý týden', zejména Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle zmrtvýchvstání; židovský svátek Pesach

Symboly: židovská a křesťanská velikonoční symbolika 

Tradice: slavení židovských a křesťanských Velikonoc

Použité metody:

  • prezentace některých předmětů a názorných pomůcek souvisejících z tématem
  • seznámení s biblickými příběhy obou svátků
  • práce se symboly, odhalování jejich původu, přiřazování významů
  • popř. skupinová práce s příslušnými symboly a texty
  • diskuze se žáky

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o program nabízený od března 2018, zůčastnily se ho zatím dvě 7. třídy ZŠ.