O králi s trnovou korunou

O programu

V našich městech i vesnicích, poblíž kostelů, na polích, na hřbitovech a na jiných veřejných místech se můžeme setkat se zobrazením Ježíše na kříži. Nápis nad jeho hlavou I.N.R.I. hlásá, že je to židovský král. Nabízí se otázka, proč má na hlavě trnovou korunu a jaký význam má právě toto zobrazení. 

1. varianta pro MŠ a 1. - 2. třídu ZŠ, Kettova metoda: Odpověď na otázku, jaký je to král, děti postupně objeví v porovnávání dvou korun, ve velikonočním vyprávění o tomto králi a při vytváření koruny dobrému králi.

2. varianta pro 1. - 3. třídu ZŠ, kreativní práce: Odpověď děti postupně objeví v porozumění jednotlivým scénám velikonočního příběhu, který si zobrazují v 2D nebo 3D provedení s pomocí figurek a kulis, k němuž si připraví vlastní vyprávění s důrazem na různé role a přístupy k životu obou králů.

Lektoři:

 •  Pavla Edita Herciková, Eliška Vrbová (1. var.)
 •  Marie Zimmermannová (2. var.)

Cíle programu:

 • představit žákům Ježíšův velikonoční příběh v základních bodech a propojit ho s prožíváním podobných situací
 • rozvíjet schopnost vnímat a porozumět symbolům

Praktické pokyny

1. varianta
 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny
2. varianta

 • Program lze uskutečnit pouze v sále Pedagogického centra v Jindřišské ulici 30
 • délka programu se protáhne na 1, 5 - 2, 5 hodiny podle typu výstupu

Didaktické poznámky 

Souvislost s RVP:

MŠ:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň ZŠ:

 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti
  a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák se seznámí s kulturami jiných národů a etnik, aby se je učil respektovat
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny: Svatý týden, zejména Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle zmrtvýchvstání

Symboly: trnová koruna a královská koruna, kříž; ve 2. variantě navíc: tradiční velikonoční výzdoba: mláďátka, velikonoční vejce a ratolesti, svíce, slunce 

Tradice: velikonoční výzdoba, slavení Velikonoc   

Použité metody:

Program je nabízen ve dvou variantách: 

pro 1. variantu je použita metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta

 • využití prožitkových aktivit k percepci symbolického vyjádření i k vlastnímu emočnímu sebevyjádření 
 • asociační cvičení při práci se dvěma korunami, vč. pojmenovávání rozdílů 
 • vyprávění příběhu a současné sestavování obrazového 'leporela' 
 • tvorba koruny pro 'dobrého krále'      (lektorka Pavla Edita Herciková)

2. varianta:  

 • vyprávění a sestavování obrazového leporela s figurkami kreslenými a dolepovanými na připravená pozadí nebo s tvorbou 3D figurek, nafocením scén a tvorbou vlastního krátkého filmu (při výrobě je filmu je třeba počítat s delším časem cca 2,5 hodiny)
 • dvě koruny - asociační cvičení, pojmenovávání rozdílů, úvaha nad poselstvím příběhu
 • vyprávění příběhu vlastními slovy dětí s důrazem na odlištné role a postoje obou králů

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na jaře 2019, do roku 2022 se ho zúčastnilo 7 skupin z mateřských a základních škol. 

1. varianta - prožitkové vyprávění Kettovou metodou

2. varianta - kreativní s tvorbou obrázků do leporela nebo s tvorbou vlastního krátkého filmu