Velikonoční znamení — dílna

O programu

Program je určen pro všechny věkové skupiny a liší se výběrem symbolů.

Pro nejmladší: V úvodu programu je žákům krátce představen velikonoční příběh o smrti a vítězství, o kterém vyprávějí zvířátka a rostliny, jež patří k velikonočním symbolům. Děti pak většinu času pracují samy, mají možnost ozdobit si vosky velikonoční svíčku, nebo si nakreslit vlastní pohlednici.

Pro žáky 2. stupně ZŠ: Velikonoční svátky jsou plné symbolů jak křesťanských, tak i lidových (beránek, fénix, kohout, kříž, kuřátko, páv, pelikán, ryba, slunce, svíce, vinná réva a mnoho dalších). V rámci tohoto programu si žáci osvojí některé z těchto symbolů a budou mít možnost použít je při výtvarné činnosti, kde jimi mohou ozdobit velikonoční přání nebo svíčky. Žáci se tedy nejen učí rozpoznávat a chápat symboliku Velikonoc, ale zároveň vytvoří něco, co mohou následně darovat.  

Pro středoškoláky: Velikonoční svátky i postní doba, která jim předchází, jsou plné symbolů jak křesťanských, tak i lidových (beránek, fénix, kohout, kříž, páv, pelikán, ryba, slunce, voda, svíce, vinná réva a mnoho dalších). Některé z nich jsou součástí velké velikonoční svíce, tzv. paškálu. Tyto symboly odkrývají podstatu Velikonoc. Žáci se seznámí s významem jednotlivých symbolů, zdobení paškálu a tzv. postních pláten. V hlavní části programu mohou žáci s těmito symboly výtvarně pracovat buď zdobením svíce, nebo vytvářením postních či velikonočních koláží.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová
 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • seznámit žáky s Velikonocemi jako křesťanským svátkem i svátky jara a umožnit jim nalézt vzájemné souvislosti
 • představit žákům symboly jara a Velikonoc a pomoci jim pochopit jejich význam; navést žáky k objevení provázanosti mezi jednotlivými symboly a velikonočním příběhem
 • naučit žáky využít velikonoční symboliku při zdobení svíček barevnými vosky

Praktické pokyny

 • program lze navštívit pouze v edukačním centru Jindřišská 30 
 • svíčky ke zdobení poskytujeme zdarma (1 svíčka pro 1 žáka), čtvrtky k vytváření pohlednic jsou zdarma v přiměřeném množství

Didaktické poznámky 

Souvislost s RVP:
Mateřská škola:
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ: 

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy

2. stupeň ZŠ: 

 • VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

Střední školy: 

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Průřezová témata / Mediální výchova / Účinky mediální produkce a vliv médií: vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Významné dny: Velikonoce 

Symboly: beránek, kohoutek, kuřátko ve skořápce, motýlek, oslík, páv, ryba, slunce, zajíček; biblické symboly: voda, strom života a další

Tradice: lidové tradice spojené s Velikonocemi a speciálně s velikonočním pondělím, jako například výzdoba jak doma tak na veřejnosti 

Použité metody: 

Liší se podle věku a typu skupiny žáků. 

 • seznámení s velikonočním příběhem
 • práce se symboly, odhalování jejich původu, přiřazování významů
 • popř. skupinová práce s obrazem a textem při studiu symbolického výtvarného vyjádření
 • výtvarná činnost žáků 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 13 tříd mateřských a základních škol. Na fotografiích jsou vytvořené svíčky: 

Ukázka postního plátna a možného zdobení paškálu jako inspirace pro vlastní tvoření: