Velikonoční příběh v kapli sv. Václava

O programu

V katedrále nabízíme dvě varianty programu: v době mezi 8:00 a 9:00 navštívíme Svatováclavskou kapli, kde se žáci seznámí s velikonočním příběhem umělecky ztvárněným na stěnách kaple obložených drahokamy a ve výzdobě mobiliáře kaple. V době po 9. hodině využijeme výzdoby ve vnitřní části chrámu, zejména motivů boje mezi dobrem a zlem, abychom došli k velikonočnímu poselství naděje. V programu se budeme zabývat i symbolikou nedávno instalovaného sousoší Vzkříšení sv. Vojtěcha.

Určeno pro žáky od 3. třídy základní školy, SŠ

Lektoři programu: 

 • Marie Zimmermannová
 • Eliška Vrbová
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • umožnit žákům podrobnou prohlídku krásy výzdoby kaple svatého Václava, zvláště velikonočního cyklu středověkých fresek
 • posílit vztah žáků ke katedrále jako duchovnímu centru českého národa a dědictví po našich předcích

Praktické pokyny

 • program probíhá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do katedrály
 • pokud program začíná mezi 8:00 a 8:30, je zdarma; pokud se bude konat v době turistických prohlídek, tedy od 9:00 a později, je třeba předem zakoupit vstupenku na dohodnuté datum za 150 Kč/třída v pokladně Správy pražského hradu (do 30 žáků včetně a 2 pedagogů). Pro větší skupinu je třeba zakoupit dvě vstupenky. Při nákupu vstupenky je třeba předložit seznam žáků a členů pedagogického doprovodu potvrzeného ředitelstvím školy.
 • počítejte prosím s možností zdržení při bezpečnostní kontrole u vstupu do areálu Pražského hradu (zvláště po 9. hodině)

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem

Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: kříž, kontrast tmy a světla, tmavé a světlé liturgické barvy, svíce, voda

Tradice: Pašije, Svatý týden, křížová cesta 

Použité metody:

 • symboly zla a ochránců před zlem v chrličích katedrály
 • prohlídka středověkých maleb a jejich porovnávání s textem velikonočního příběhu
 • symbolika drahokamů, výzdoby oltářů a tumby ve vztahu k velikonočnímu příběhu
 • hledání motivů velikonočního příběhu v obrazech ze života svatého Václava

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na jaře 2019, zúčastnilo se ho dosud 7 tříd základních a středních škol.