O královské úctě ve vyšehradské bazilice

O programu

S Vyšehradem jsou spojené příběhy o českých knížatech a králích. Ti se podíleli i na stavbě zdejší baziliky sv. Petra a Pavla. V chrámu dnes nalezneme oltář, který zachycuje ještě jiného krále, kterému se klaní vznešení i prostí lidé. O koho šlo a jaký byl jeho příběh připomínaný o Velikonocích, žáci poodhalí během tohoto programu.

Lektorka programu: Blanka Pitřincová

Určeno pro žáky  všech věkových skupin. Program je uzpůsoben věku žáků.

Cíle programu:

 • Seznámit žáky s prostorem a účelem kostela jako bohoslužebného prostoru a s historií vyšehradské baziliky spojené s králi 
 • představit žákům velikonoční příběh na základě bohaté výtvarné výzdoby baziliky 
 • starší žáky uvést do tradice křížové cesty a umožnit jim pochopit význam oltáře jako místa společenství a setkání a to, jakým způsobem odkazuje na velikonoční události a poselství
 • přivést žáky k pochopení toho, proč je Ježíš křesťany chápán jako král a dovést je k jeho hlavnímu poselství: mějte se navzájem rádi a věřte, že dobro je silnější než zlo

Praktické pokyny

 • program probíhá v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
 • obvyklý začátek programu je v 9:00 z důvodu zesílené turistické návštěvnosti v pozdější čas
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do baziliky
 • upozornění: vstup do baziliky je zpoplatněn částkou 150 Kč na školní skupinu s pedagogickým doprovodem včetně  

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-4-05: Uvede příklady románské a gotické kultury
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy: 

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: Velikonoce

Symboly: královské atributy, oltář (stůl) jako symbol společenství, které se schází k hostině

Tradice: pašije, křížová cesta

Použité metody:

 • na základě rozhovoru o králích spojených s Vyšehradem i zobrazených v bazilice vedeme žáky postupně k představě královské vlády jako služby lidem, aby si ji mohli postupně spojit s křesťanským vnímáním Ježíše jako krále 
 • pro lepší pochopení velikonočního příběhu a aktivního zapojení mladších žáků pracujeme i s obrázky, na jejichž základě žáci příběh sami sledují, případně se pokouší o jeho vyprávění
 • starší žáky seznamujeme na základě výtvarné výzdoby kostela i s tradicí křížové cesty a významnými osobnostmi, které byly během staletí inspirovány Ježíšovým příběhem, a vedeme je k hlubšímu pochopení velikonočních událostí a k zamyšlení nad možným poselstvím a přesahem do životů dnešních lidí 

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen na jaře 2018 a 2019, zúčastnily se jej 7 tříd ze základních a středních škol.