Dialog dvou obrazů o cestě ke svobodě

O programu

V roce 1937 provedla německá armáda kobercový nálet na španělské město Guernica. Tato událost se stala díky stejnojmennému obrazu Pabla Picassa symbolem destruktivní síly války na nevinných lidských životech a posléze také protiválečným symbolem. Na Guerniku reagoval Marc Chagall nejprve obrazem, se kterým nebyl spokojen, a to ho vedlo k jiné koncepci obrazu, který nese název Bílé ukřižování. Proč si vybral právě velikonoční motiv? O čem vede dialog s Guernikou? Jaké poselství o naději mají tyto obrazy pro naši dobu?

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová  
 • Michal Ondra

Cíle programu:

 • nahlédnout do vyjadřování umělců prostřednictvím obrazu k aktuálním otázkám své doby
 • vytvořit prostor k diskuzi mezi žáky o důvodech a prostředcích válečných konfliktů a zdrojích naděje na řešení rizikových situací
 • nabídnout inspiraci, kterou poskytuje v takových úvahách velikonoční příběh nejen umělcům

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu do 30 žáků, lze jej využít například ve dvouhodinovém odpoledním semináři
 • lektor využívá pracovní listy  obrazy a promítání powerpointové prezentace

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP pro gymnázia:

 • Dějepis / Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace
 • Dějepis / Starověk: objasní židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a další neevropské náboženské a kulturní systémy
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)
 • Průřezová témata / Mediální výchova / Účinky mediální produkce a vliv médií: vlivy celospolečenské a kulturní (vliv na jazykovou kulturu, sdílené společenské hodnoty, stabilitu společnosti, sport apod.)

Významné dny: výročí spojená s válkami nebo dny věnovanými míru

Použité metody:

 • práce s historickými dokumenty
 • četba symboliky obrazů a jejich porovnávání, hledání poselství obrazů
 • rozhovor o aktuálnosti poselství obou autorů

Výstupy a zkušenosti

Jedná se o program vyzkoušený v několika skupinách s dospělými. V projektu Výchova a hodnoty je nabídnut jako novinka od roku 2018.