Legenda o třech stromech

O programu

Legenda vypráví příběh tří stromů, o jejich přáních, zklamáních a nakonec o nečekaném a zcela neobvyklém vyplnění jejich přání po dlouhé době. Představuje se tak z jiné perspektivy křesťanský obraz Ježíše Krista, a to v souvislosti s vánočními a velikonočními událostmi. Při programu žáci sami vytvářejí scénu a aktivně se tak účastní na vyprávění legendy. Program probíhá formou prožitkových a tvůrčích aktivit ve středu komunitního kruhu.

Lektorka programu: Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • zprostředkovat žákům podstatu velikonočního poselství o ceně lidského života a o roli, jakou hraje v křesťanském chápání (nejen ve velikonočních událostech) Ježíš z Nazareta;
 • propojit slavení Vánoc a Velikonoc s odkazem na poselství Bible;
 • iniciovat úvahy o svých vlastních životních přáních a cílech, i o svém obdarování, schopnostech, prostředí apod.;
 • navodit velikonoční atmosféru radosti ze života a vděčnosti za něj;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce žáků při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při ztvárňování vlastního stromu jako znamení života.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
 • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Významné dny: velikonoční svátky: 'svatý týden', velikonoční Triduum (Pá-So-Ne); program však lze realizovat během celého roku

Symboly: strom (symbol života; spojení země a nebe - zakořeněnost i vzepjetí); krmelec/ jesle (zpřítomnění vánočních událostí); loď (zpřítomnění Ježíšova působení mezi lidmi); trámy kříže (zpřítomnění velikonočních událostí); světlo svíce (vzkříšení života, naděje)

Tradice: vánoční oslava daru života, velikonoční oslava vzkříšeného a zachráněného života

Použité metody: 

 • vyprávění legendy a aktivním zapojením žáků při tvorbě společného obrazu uprostřed komunitního kruhu
 • použita metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta

Výstupy a zkušenosti

Program byl v rámci působení Pedagogického centra poprvé nabízen v březnu 2018, od té doby se ho do roku 2022 zúčastnilo 13 tříd ze základních i mateřských škol.