Stalo se v Jeruzalémě

Velikonoční svátky mají svůj původ v událostech, které se kdysi odehrály v Jeruzalémě. Při programu děti samy vytvářejí z textilních a přírodních materiálů - za současného vyprávění příběhu - obraz velikonočního Jeruzaléma a objevují spolu s lektorem souvislosti mezi jeruzalémským příběhem a oslavami jarních svátků Velikonoc. 

Lektorky: Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům Ježíšův velikonoční příběh v základních bodech a propojit ho 
  s prožíváním podobných situací
 • pomoci porozumět souvislostem velikonočních svátků 

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky 

Souvislost s RVP:

MŠ:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň ZŠ:

 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák se seznámí s kulturami jiných národů a etnik, aby se je učil respektovat
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny: Svatý týden, zejména Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Neděle zmrtvýchvstání 

Symboly: symbolika jednotlivých dnů velikonočních svátků: cesta, brána, ratolesti (Květná neděle), večeřadlo, kalich a miska (Zelený čtvrtek), hora Golgota kříž a Ježíšův hrob (Velký pátek), svíce, slunce, (Bílá sobota a Neděle Zmrtvýchvstání)  

Tradice: slavení židovských a křesťanských Velikonoc   

Použité metody:

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit
 • vytváření obrazu Jeruzaléma s postupným vyprávěním velikonočního příběhu
 • v závěru: propojení příběhu z Jeruzaléma se symboly jarní velikonoční slavnosti
 • program lze realizovat s dětmi od MŠ a v upravené formě pak až do 5. třídy ZŠ včetně

Výstupy a zkušenosti

Program byl pod názvem 'Příběh o bolesti a radosti' (-varianta 2) nabídnut na jaře 2018 a 2019, jehož realizace se zúčastnily 2 skupiny dětí ze ZŠ, a dále v rámci semináře dvpp také skupina pedagogů. Pod názvem 'Stalo se v Jeruzalémě' se ho po covidové odmlce zúčastnily roku 2022  další 4 skupiny dětí ze základních i mateřských škol.