Pokoj plný snů - Anne Franková

Anniččin pokoj v zadním domě, kde se spolu s rodiči a dalšími přáteli ukrývala, byl jediným místem, kde mohla dospívající Anne Frank prožívat své sny a první lásku. Drastické okolnosti spojené s pronásledováním, zatýkáním a deportací lidí židovského původu do koncentračních táborů nezabránili Aničce, aby se nevěnovala své velké touze stát se světovou spisovatelkou. Její deník, který ještě v době skrývání připravovala k publikování, se stal tak silným svědectvím o snech, touhách a naději a patří k bestsellerům světové literatury. V programu pozveme žáky, aby vstoupili do Anniččina pokoje, seznámili se s místem, kde žila a kam dodnes proudí tisíce lidí, a byli povzbuzeni ve svých touhách a k naději, že život má smysl, i když mu okolnosti nepřejí. 

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s příběhem židovské dívky Anne Frankové, která se chtěla stát světovou spisovatelkou a zachytila svoji zkušenost více než dvouletého života v úkrytu před nebezpečím smrti
 • vytvořit prostor k přemýšlení o hodnotě svobody, stejné důstojnosti všech lidí, touhy mladých lidí, přátelství a dalších, které Anniččina zkušenost nabízí

Praktické pokyny

 • k uskutečnění programu je třeba interaktivní tabule či dataprojektor
 • pro účinek programu je vhodné zvolit delší čas, tj. dvouhodinový program

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací

Střední školy (podle RVP pro gymnázia): Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova:  

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

 • "já" sám o sobě, mé chování, myšlení a prožívání 
 • jaká/jaký chci být a proč
 • co skutečně dělám a co mohu a chci udělat pro svůj osobní rozvoj

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

 • reflexe sebeovládání - mapování situací, kdy užívám svou vůli
 • péče o sebe sama

Významné dny: Anne Frank se narodila 12. 6. 1929, zemřela v březnu 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen na tyfus

Symboly: židovská hvězda

Použité metody: 

 • práce s dobovými fotografiemi a s časovou osou
 • kritická četba úryvků z deníku (metody RWCT)
 • práce ve skupinách, diskuse
 • volné psaní 

Výstupy a zkušenosti

Program byl vytvořen v roce 2020 a poprvé nabídnut v únoru 2020 k 75. výročí jejího úmrtí v koncentračním táboře. Program byl realizován v jedné střední škole. 


K tomuto programu byla vytvořena alternativa pro distanční výuku. Kliknutím na tlačítko se otevře samostatná stránka: