Světla a stíny v obrazech Karla Škréty

O programu

Program se bude věnovat osobnosti malíře Karla Škréty, od jehož narození letos uplyne 410 let. Škréta prožil pestrý život, který obsahoval těžké momenty, jako byl odchod rodiny ze země po bitvě na Bílé hoře a ztráta jejího majetku, ale i mnoho let na výsluní jako úspěšný malíř. V mládí navštívil několik evropských zemí včetně Itálie, kde se školil v malířském umění, a po návratu své schopnosti a zkušenosti naplno využil a stal se předním českým malířem. Během programu, který se bude odehrávat v Týnském chrámu,  se žáci seznámí s jeho obrazy, které jsou zde umístěné, a budou se moci zamyslet nad tím, zda lze světlé i stinné stránky Škrétova života a událostí v zemi vyčíst i z jeho děl. V rámci programu je možné navštívit i nedaleký kostel sv. Havla, kde je Karel Škréta pohřben.

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • představit žákům výzdobu Týnského chrámu se zaměřením na obrazy od Karla Škréty

 • seznámit žáky s osobností Karla Škréty a jeho životem v dobových souvislostech

 • umožnit žákům zamyslet se nad vztahem obsahu a formy barokního uměleckého díla a zda v něm můžeme nalézt otisk malířovy osobnosti a hodnot

 • uvažovat s žáky nad tím, zda a jakým způsobem se historické události mohou promítnout do uměleckého díla

Praktické pokyny

 • stěžejní část programu probíhá v chrámě Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí, po předchozí domluvě je možné z Týnského chrámu pokračovat na Ovocný trh do kostela sv. Havla, kde je Karel Škréta pohřben
 • lektor se se skupinou setká na Staroměstském náměstí u pomníku Mistra Jana Husa
 • program probíhá v době, kdy je chrám zpřístupněn turistům, tedy úterý - pátek nejlépe od 10:00
 • kvůli přítomnosti turistů v chrámu je třeba, aby žáci byli předem seznámeni s pravidly chování v kostele a zachovávali instrukce lektora 
 • Týnský chrám je velmi chladný, je tedy vhodné žáky předem upozornit, aby se teple oblékli (v jarních měsících je třeba mít alespoň mikinu nebo svetr)
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:
1. stupeň ZŠ: 
 • ČJS-3-3-02: pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit 
2. stupeň ZŠ:
 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

SŠ:

 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot

Významné dny: rok 1610 - narození Karla Škréty, 30.7. 1674 - úmrtí Karla Škréty

Symboly: zlato, světlo, stín, symbolika barev

Tradice: úcta k Panně Marii a zemským patronům

Použité metody: 

 • Práce ve skupinách
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami

 • Práce s dobovými prameny - životopis Karla Škréty od Joachima von Sandrart

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2020, byl dosud realizován pro dvě třídy základní školy a jednu třídu střední školy.  

K tomuto programu byla vytvořena alternativa pro distanční výuku. Kliknutím na tlačítko se otevře samostatná stránka: