Dobro a zlo ve velikonočních motivech katedrály

Velikonoční příběh Ježíše Krista je ústřední událostí slavenou v křesťanských kostelích. Proto na něj řada míst v kostelech odkazuje. V katedrále se zastavíme ve Svatováclavské kapli, v presbytáři i u kazatelny a venku u Zlaté brány, abychom objevili jejich vzájemné souvislosti a poznali velikonoční poselství novým způsobem. 

Určeno pro žáky od 3. třídy základní školy a pro střední školy

Cíle programu:

 • Představení velikonočního příběhu a poselství, jak je zpodobněn ve výzdobě pražské katedrály v interiéru i exteriéru

Zvláštnosti programu:

 • možnost navštívit katedrálu v době, kdy v ní není žádný turistický ruch
 • možnost navštívit kapli sv. Václava, která je běžně nepřístupná (platí pouze pro programy od 8 hod.)

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová

Praktické pokyny 

 • program probíhá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do katedrály
 • pokud program začíná mezi 8:00 a 8:30, je zdarma; pokud se bude konat v době turistických prohlídek, je třeba předem zakoupit vstupenku na dohodnuté datum za 150 Kč/třída v pokladně Správy pražského hradu (do 30 žáků včetně a 2 pedagogů). Pro větší skupinu je třeba zakoupit dvě vstupenky. Při nákupu vstupenky je třeba předložit seznam žáků a členů pedagogického doprovodu potvrzeného ředitelstvím školy.
 • kvůli bezpečnostním kontrolám před vstupem do Pražského hradu je dobré počítat s určitou časovou rezervou

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

2. stupeň ZŠ:

 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky
 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
 • D-9-4-05: ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Střední školy:

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: Velikonoční třídení

Symboly: kříž, hrob, kalvárie, chrlič, beránek

Tradice: Velikonoce

Použité metody:

 • pozorování, asociace a interpretace obrazů a symbolů v souvislosti s biblickým velikonočním příběhem i v obecné lidské rovině

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 8 skupin ze základních a středních škol.