Vzácná perla v chrámu sv. Mikuláše

O programu

O kostele sv. Mikuláše na Malé Straně můžeme hovořit jako o perle barokní Prahy. Na otázku, ke komu býval tento skvost kdysi také přirovnáván, najdou žáci odpověď během programu v chrámové výzdobě. Velikonoční příběh plný tmy i světla, v jehož středu stojí právě tato "živá perla", jim zprostředkuje Pašijový cyklus, série cenných obrazů od slavného malíře Karla Škréty. 

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová

Určeno pro žáky od 3. třídy ZŠ a SŠ. Program je uzpůsoben věku žáků. 

Cíle programu:

 • seznámit žáky s historickými souvislostmi stavby chrámu sv. Mikuláše
 • umožnit žákům pochopení symboliky chrámové výzdoby a to, jakým způsobem odkazuje na velikonoční události 
 • představit žákům velikonoční příběh a pomoci jim pochopit jeho význam pro křesťany 
 • podpořit schopnost žáků pracovat s uměleckým dílem, jeho obsahem i uměleckými prostředky

Praktické pokyny

 • program probíhá v chrámě sv. Mikuláše na Malostranském náměstí
 •         lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do kostela
 •         protože je chrám sv. Mikuláše turisticky velmi oblíben a část programu probíhá na balkóně, na který              se vychází po úzkém točitém schodišti, začíná program vždy v 9:00, kdy je v kostele minimum                       návštěvníků
 •         kvůli přítomnosti turistů v chrámu je třeba, aby žáci byli předem seznámeni s pravidly chování v    kostele a zachovávali instrukce lektora      

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

Střední školy: 

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

Významné dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Neděle Zmrtvýchvstání

Symboly: mušle, perla, symboly Ježíšova utrpení

Tradice: Pašije

Použité metody:

 • jako motivační aktivita pro mladší žáky slouží skládání vět s informacemi o historii kostela. Úkol plní žáci ve skupinkách.
 • při představení velikonočního příběhu využíváme tzv. Pašijový cyklus od Karla Škréty, kde žáci samostatně hledají charakteristické prvky jednotlivých obrazů a seznamují se tak i s barokním stylem malby. 
 • pro pochopení souvislostí mezi literární formou velikonočního příběhu a jeho výtvarným pojetím v podobě Pašijového cyklu žáci pracují s úryvky z biblického textu. 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho dosud 16 tříd ze základních a středních škol.