Budovy a jiné objekty

Vyber si budovu nebo jiný objekt, který byl nebo se stal svědkem událostí na Staroměstském náměstí.

Staroměstská radnice

Dům u Kamenného zvonu

Týnský chrám

Týnská škola

Pomník Mistra Jana Husa

Mariánský sloup a Pražský poledník

Kostel sv. Mikuláše

Popraviště vedle Staroměstské radnice

Palác Golz-Kinských

Staroměstská radnice

První v Čechách založená radnice (1338) na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským. Dnes ji tvoří komplex několika domů. 

OSOBY: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

14. STOLETÍ

TÉMA: Založení města a správa věcí veřejných

HODNOTY: řád, služba

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám

Dům u Kamenného zvonu

Dnešní dům byl součástí větší rezidence z 1. poloviny 14. stol. Pravděpodobně sloužil jako dočasné obydlí královského páru Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.

OSOBY: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

14. STOLETÍ

TÉMA: Založení města a správa věcí veřejných

HODNOTY: řád, služba

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám

Týnský chrám

Celým názvem Kostel Panny Marie před Týnem patří mezi nejvýznamnější pražské kostely. Vznikl v době románské, do gotické podoby byl přestavěn od začátku 14. století. V jeho věži je zvon, který sehrál roli při příjezdu Jana Lucemburského do Prahy. Ve 2. polovině 14. století zde působil jeden z prvních reformních kazatelů Konrád Waldhauser. 

OSOBY: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, Marie (matka Ježíšova), Jan Hus, Karel Škréta

14. - 16. STOLETÍ

TÉMA: Založení města a správa věcí veřejných, Proces reformace, Proces rekatolizace a Křesťanství očima malíře

HODNOTY: řád, služba, spravedlnost, svoboda náboženského vyznání, víra, ochrana

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám 

Týnská škola

byla středověká střední škola založená ve 13. století. Vyučovalo se zde latinsky. Ze známých osobností zde studovali například stavitel Matěj Rejsek (15. století) a Karel Škréta (17. stol.). Koncem 20. století na působení této školy navázalo kulturní centrum historických umění Collegium Marianum.  

OSOBY: Karel Škréta

17.  STOLETÍ

TÉMA: Křesťanská víra očima malíře

HODNOTY: utrpení, víra

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám

Pomník Mistra Jana Husa

byl instalován na Staroměstském náměstí v roce 1915 k 500. výročí upálení tohoto muže, který byl knězem, pedagogem Karlovy univerzity a reformátorem českého jazyka. Na pomníku najdeme řadu dalších postav a mezi nimi i Jana Amose Komenského. 

OSOBY: Jan Hus, Jan Amos Komenský

15. a 20. STOLETÍ

TÉMA: Proces reformace v českých dějinách, Vzdělání jako cesta k míru

HODNOTY: spravedlnost, svoboda náboženského vyznání, vzdělání, člověčenství

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám  

Mariánský sloup a Pražský poledník

je kopií původního sloupu, který nechal postavit rakouský císař Ferdinand III. na poděkování za nebeskou pomoc v boji se Švédy, kteří obléhali Prahu. Tento sloup byl stržen a rozbit v roce 1918 a v roce 2020 byl nahrazen novou kopií. 

Pražský poledník je místo na Staroměstském náměstí, na které svítí slunce v pravé poledne. Je označeno bronzovou deskou (90. léta 20. stol.). Historicky byl definován stínem Mariánského sloupu v pravé poledne.

OSOBY: Maria, Matka Ježíše

17. STOLETÍ

TÉMA: Rekatolizace v Čechách

HODNOTY: tolerance

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám

Kostel svatého Mikuláše

Původní kostel s farou a školou se staly v 15. století reformačním centrem husitského hnutí. V roce 1920 byla v současném barokně přestavěném kostele ze 17. století slavnostně vyhlášena nová Církev československá husitská.

OSOBY: Jan Hus

20. STOLETÍ

TÉMA: Proces reformace v českých dějinách

HODNOTY: spravedlnost, svoboda náboženského vyznání

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám  

Popraviště vedle Staroměstské radnice

je místo označené v dlažbě bílými kříži a letopočtem 1621. Zde bylo v tomto roce popraveno 27 vůdců Stavovského povstání po jeho porážce v bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620). 

OSOBY: Jindřich Matyáš Thurn

17. STOLETÍ

TÉMA: Boj o náboženskou svobodu a lidská práva

HODNOTY: tolerance

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám  

Golz-Kinských palác

Významná rokoková stavba postavená v 18. stol. pro pruského hraběte Jana Arnošta Golze. Po jeho smrti jej koupil Rudolf Kinský. V domě se v 19. stol. narodila Bertha von Suttner, která se později stala sekretářkou Alfreda Nobela a první ženou nositelkou Nobelovy ceny míru za sociální práci. 

OSOBY: Berta Kinská-Suttnerová

20. STOLETÍ

TÉMA: Sociální práce jako cesta k míru

HODNOTY: mír, člověčenství

Audionahrávka - krátké představení objektu a jeho role v životě města včetně zmínění vztahu k tématu a osobám