O životě biskupa Vojtěcha

Výukové materiály pro distanční výuku

O programu

Na této stránce nabízíme tematický materiál k představení osobnosti druhého pražského biskupa, pocházejícího z rodu Slavníkovců, sv. Vojtěcha (956-997), českého patrona, který svým působením i významem dalece překročil hranice našeho území.

Program nabízí krátkou úvodní prezentaci a dále několik tematických aktivit, ze kterých lze některé zvolit, popř. se k programu několikrát vrátit.


Autorka:  Pavla Edita Herciková, Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Délka základního programu: 30 - 45 minut; další aktivity jsou volitelné

Určeno pro: žáky 4. - 9. tříd ZŠ 


Program distančního vzdělávání souvisí s jinak prezenčně nabízenými programy:

 • 'O vítězstvích a prohrách v životě biskupa Vojtěcha' 
 • 'Po kom se jmenují Vojtěchové' 


Didaktický materiál k programu ke stažení:

Úvodní prezentace:

Odkazy na aktivity:

A nakonec pozvání: zapsat si, co mě osobně překvapilo, co je pro mě nové...Další odkazy na existující pořady:Didaktické poznámky

Náměty pro práci žáků:

 • Žáci si na úvod mohou projít prezentaci, která představuje základní seznámení s osobností biskupa Vojtěcha a s dostupnými prameny o jeho životě.
 • Žáci si volí a procházejí další aktivity a úkoly, spojené s tématem.
 • Na závěr mohou žáci vyplnit pracovní list nebo zapsat své vlastní postřehy a reflexe k osobnosti sv. Vojtěcha.

Cíle programu:

 • seznámit žáky s důležitou osobností českých dějin
 • objevit Vojtěchův odkaz, který nabízí aktuální podněty i do dnešní doby
 • přiblížit na životě sv. Vojtěcha způsob života a myšlení našich předků v 10. stol., tj. v době počátků utváření českého státu 
 • vzbudit hrdost na naše předky

Významné dny: svátek sv. Vojtěcha 23. dubna

Symboly: atributy sv. Vojtěcha

Tradice: památné místo na rod Slavníkovců na Libici; třetí patron pražské katedrály   


Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů  

 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav

 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly  

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-4-01: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti  
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství 
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity  


Základní informace o programu

Vznik programu: duben 2021

Použité aplikace:

 • Rozvíjející činnosti a úkoly byly vytvořeny pomocí aplikace LearningApps.org.