O vítězstvích a prohrách v životě biskupa Vojtěcha

O programu

Program je věnován představení osobnosti druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha (956-997), který zanechal v našich dějinách nesmazatelnou stopu, i když bychom jeho život mohli hodnotit jako neúspěšný. Tím může být blízký i mladé generaci, která se setká s Vojtěchovými ideály a jeho vůlí hledat pravdu, smysl a dosáhnout cíle, pro které žil. Žáci se setkají s vybranými úryvky legend a různými typy výtvarného zpracování Vojtěchova života. Klíčové momenty pak zpracují do formy časové linky, která v různých obdobích stoupá a klesá. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová, Michal Ondra

Cíle programu:

 • zastavit se u osobnosti českých dějin, a objevit alespoň prvky jejího odkazu, který obsahuje aktuální podněty pro mladé lidi dnešní doby
 • přiblížit na životě sv. Vojtěcha způsob života a myšlení našich předků z 10. stol. z doby počátků utváření českého státu 

Praktické pokyny

 • program se může uskutečnit v sále Pedagogického centra nebo ve škole
 • je určen pro jednu třídu žáků nebo podobně velkou skupinu
 • lektor využívá dataprojektor

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů  

 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav

 • Pozitivní vzory versus pochybné idoly  

2. stupeň Základní školy:

 • D-9-4-01: popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Dějepis/ Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě; vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním i východním kulturním okruhu i projevy vlivu náboženství a církve ve středověké společnosti  
 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství 
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity  

Významné dny:  svátek sv. Vojtěcha 23. dubna 

Symboly: atributy sv. Vojtěcha

Tradice: památné místo na Libici; třetí patron pražské katedrály

Použité metody:

 • práce s mapou, s textem legend a s uměleckými i lidovými zobrazením biskupa Vojtěcha
 • žáci zpracovávají leporelo se symboly charakterizujícími klíčové momenty Vojtěchova života

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2019.