Zvítězit nad zlem v kostele sv. Prokopa

Svatého Prokopa můžeme často vidět na obrazech a sochách se spoutaným ďáblem u nohou. Toto zobrazení připomíná legendu, podle které jako poustevník zkrotil ďábla. Postava ďábla ukazuje na zlo, které má člověk ve svém srdci a bojuje s ním. Později Prokop založil klášter na Sázavě, který se stal centrem staroslovanské kultury. Program v kostele na Žižkově umožní žákům seznámit se s příběhem sv. Prokopa na základě výtvarné výzdoby a pomocí interaktivních úkolů se zamyslet nad tím, jestli jeho příběh může mít význam i dnes. 

Lektorka:

Eliška Vrbová  

Cíle programu:

 • umožnit žákům prohlídku kostela sv. Prokopa na Žižkově a seznámení s jeho výtvarnou výzdobou
 • představit žákům příběh sv. Prokopa a jeho význam pro české dějiny
 • seznámit žáky se smyslem vzpomínky na světce 

Praktické pokyny:

 • program probíhá v kostele sv. Prokopa na Sladkovského náměstí, Praha 3 - Žižkov
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do kostela
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

RVP:

  2. stupeň ZŠ

  • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
  • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • VV-9-1-07: porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

  Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot

Významné dny: svátek sv. Prokopa 4. července, ale je možné realizovat během celého roku 

Symboly: svatozář, ďábel jako symbol zla a další 

Použité metody:

 • práce ve skupinách
 • práce s uměleckými díly - obrazy, vitráže, sochy
 • práce s pracovním listem
 • reflexe příběhu a promýšlení hodnot 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od května 2022. Ještě nebyl realizován.