O knížeti Václavovi a blanických rytířích

Kníže Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi na příkaz svého mladšího bratra Boleslava. Co tím bratr Boleslav způsobil? Podařilo se mu, aby lidé na knížete Václava zapomněli? Staré pověsti české vyprávějí, že až bude české zemi nejhůře, přijede kníže Václav v čele blanických rytířů (připravených v útrobách hory Blaník) a zachrání naši zemi od nepřátel. Stará Boleslav se stala místem, kam lidé putují, aby si připomenuli počátky naší země a poděkovali knížeti Václavovi za jeho statečnost a ochranu. 

Program zahrnuje návštěvu kostela sv. Václava, kde mohou žáci vidět údajné místo Václavovy smrti s jeho sochařskou výzdobou, oltářní obraz s blanickými rytíři, oltář s platikou českých patronů a další místa, a tak si oživit či doplnit své představy o počátcích našeho státu a jeho živým tradicím vztahujícím se ke knížeti Václavovi. 

Kromě návštěvy kostela může být program doplněn o "akční část" venku, případně o procházku ke kapli blahoslaveného Podivena, Václavova věrného služebníka. Tato část programu bude inspirována úryvky ze svatováclavských legend. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • přiblížit žákům významné poutní místo spojené s knížetem Václavem, hlavním ochráncem české země, s legendami a pověstmi o něm
 • poskytnout jim prostor k přemýšlení nad hodnotami, které kníže Václav chránil a které nám odkázal

Praktické pokyny

 • Program bude probíhat v kostele a v areálu baziliky svatého Václava ve Staré Boleslavi, může být součástí školního výletu.
 • Délka programu po domluvě s pedagogem. 
 • Začátek u vchodu do areálu baziliky sv. Václava v domluvený čas s lektorem. 
Poznámka: Během školního roku jsou programy pro školy v tomto kostele nabízeny Informačním centrem. 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žijevložte text nebo odstavec vymažte
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 • ČJS-5-3-02: Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • VV-3-1-01: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
 • inspirovat žáky k aktivnímu postoji k sebepoznávání a seberozvíjení v oblasti mezilidských vztahů; tj. k přijetí zodpovědnosti za kvalitu vztahů, v nichž žijí, a k poznání možností, jak ke zvýšení jejich kvality aktivně přispět
 • rozvíjet schopnost žáků vnímat symboly a symbolicky zobrazovat "neviditelné" skutečnosti
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit

Významné dny:  Den české státnosti (28. září)

Symboly:  blaničtí rytíři, Bruncvíkův meč, atributy knížete Václava

Tradice: pověst o knížeti Václavovi a hoře Blaník

Použité metody:

 • prohlídka místa, vyprávění z legend, diskuse
 • samostatná práce s tabletem
 • venku: akční hry na zadané téma vycházející z legend o svatém Václavovi, které jej představují jako státníka, a z pověsti o Václavovi a rytířích z hory Blaník; může to být spojeno s procházkou ke kapli bl. Podivena

Výstupy a zkušenosti

Program bude nově nabídnut na jaře roku 2023.