Tříkrálový příběh

Jádrem programu je vyprávění vánočního biblického příběhu o putování tří mudrců do Betléma. Tento příběh obsahuje celou řadu symbolů a žáci mají skrze jejich interpretaci možnost nahlédnout do jednoho ze způsobů vyjadřování autorů biblických příběhů. Tento příběh má velmi aktuální přesah v oblasti solidarity s chudými lidmi našeho světa, který je východiskem pro pořádání tzv. "Tříkrálové sbírky". Tento program tak může posloužit k motivaci koledníků sbírky.

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • přiblížit žákům tříkrálový příběh a odvodit jeho univerzální poselství o potřebě míru a vzájemnosti mezi lidmi;
 • seznámit žáky s historií slavení Vánoc;
 • porozumět symbolu hvězdy jako znamení naděje;
 • smysl tříkrálové sbírky - historie, současnost.

Praktické pokyny

 • je třeba zařídit místnost s dataprojektorem pro powerpoint prezentaci (je také možné přinést náš vlastní po domluvě) 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-07: je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
 • VV-9-1-07: porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
 • D-9-3-13: zrod křesťanství a souvislost s judaismem
Střední školy (podle RVP G):
 • Dějepis/Starověk: zdůvodní civilizační přínos vybraných starověkých společenství, antiky a křesťanství jako základních fenoménů, z nichž vyrůstá evropská civilizace

 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: svátek Tří králů (6. 1.), Svátek sv. mláďátek (28. 12.)

Symboly: hvězda, dary, mudrci, cesta, král

Tradice: tříkrálová koleda, tříkrálová sbírka

Použité metody: 

 • asociační metoda
 • vyprávění a výklad
 • mapa příběhu

Výstupy a zkušenosti:

Program je v nabídce od roku 2017, zatím nebyl uskutečněn.