Tříkrálový příběh

O programu:

Jádrem programu je vyprávění vánočního biblického příběhu o putování tří mudrců do Betléma. Tento příběh obsahuje celou řadu symbolů a žáci mají skrze jejich interpretaci možnost nahlédnout do jednoho ze způsobů vyjadřování autorů biblických příběhů. Tento příběh má velmi aktuální přesah v oblasti solidarity s chudými lidmi našeho světa, který je východiskem pro pořádání tzv. "Tříkrálové sbírky". Tento program tak může posloužit k motivaci koledníků sbírky.

Lektoři programu:

 • Michal Ondra
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu: 

 • přiblížit žákům tříkrálový příběh a odvodit jeho univerzální poselství o potřebě míru a vzájemnosti mezi lidmi;
 • seznámit žáky s historií slavení Vánoc;
 • porozumět symbolu hvězdy jako znamení naděje;
 • smysl tříkrálové sbírky - historie, současnost.

Praktické pokyny

 • je třeba zařídit místnost s dataprojektorem pro powerpoint prezentaci (je také možné přinést náš vlastní po domluvě) 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 • EV-9-1-07: je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
 • VV-9-1-07: porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
 • D-9-3-13: zrod křesťanství a souvislost s judaismem

Významné dny: svátek Tří králů (6. 1.), Svátek sv. mláďátek (28. 12.)

Symboly: hvězda, dary, mudrci, cesta, král

Tradice: tříkrálová koleda, tříkrálová sbírka

Použité metody: 

 • asociační metoda
 • vyprávění a výklad
 • mapa příběhu