Svědectví života kardinála Berana v období dvou totalitních režimů

Kardinál Josef Beran (1888—1969) je výrazným svědkem, jak totalitní režimy jednají s lidmi, kterých se obávají, a zároveň i svědcem člověka, který si i v těch nejtěžších obdobích života dokáže zachovat a zocelit víru, naději a lásku k Bohu a lidem kolem sebe. Kardinál se stal obětí nacistů a komunistů. Obě totality ho připravily o osobní svobodu a důstojnost, ale ne o jeho dobré srdce. 

Žáci navštíví sídlo pražských arcibiskupů, kde také Josef Beran krátce působil, a poté katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde je pohřben. 

Lektoři:

 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost a významné životní okamžiky kardinála Josefa Berana v kontextu jeho doby
 • podpořit rozvíjení jejich digitální kompetence při práci s reáliemi na tabletu
 • podpořit jejich osobností a sociální rozvoj uvažováním nad položenými otázkami
 • posílit jejich vztah k naší zemi a jejím hrdinům

Praktické pokyny

 • program začíná v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze, žáci navštíví vybrané prostory 
 • sraz s lektorem je před palácem v domluvený den a hodinu
 • v závěru programu mohou žáci navštívit katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde je třeba uhradit vstupné podle pravidel Správy pražského hradu; podle tohoto bodu programu se bude odvíjet jeho délka
 • program poskytujeme ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

2. stupeň Základní školy:

 • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
 • ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezi větného navazování
 • D-9-8-04: prokáže základní orientaci v problémech současného světa
 • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
 • EV-9-1-02: respektuje velikost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí
 • EV-9-1-08: analyzuje etické aspekty různých životních situací
 • EV-9-1-10: aplikuje postoje a způsobilost, které rozvíjejí mezilidské vztahy
 • VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
 • žák se učí překonávat stereotypy a předsudky
 • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře

Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Moderní doba: charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, hospodářské a politické důsledky
 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě; jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem; jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství

 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti

 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

 • rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti; 

 • rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity

Významné dny: 

 • narozen 29. prosince 1888; zemřel 17. května 1969
 • kněžské svěcení 10. června 1911, biskupské svěcení 8. prosince 1946, jmenování kardinálem 22. února 1965
 • začátek procesu blahořečení: 2. dubna 1998, převoz a uložení ostatků do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 23. dubna 2018

Symboly:  biskupské a kardinálské odznaky

Tradice:  7. 12. 2009 byl v Dejvicích instalován pomník kardinálu Beranovi

Použité metody:

 • prohlídka vybraných prostor Arcibiskupského paláce
 • práce s archivními materiály a s tabletem
 • práce s obrazovou časovou linkou
 • prezentace výsledků práce ve skupinách

Výstupy a zkušenosti

Program je nově nabízen od jara 2023.