Svatá Ludmila - Kněžna lidu milá

Výstava v Pálffyovském paláci, Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana, 15. 10. 2021—28. 2. 2022

U příležitosti výročí 1100 let od smrti první české kněžny svaté Ludmily byla připravena výstava, která přibližuje Ludmilin význam pro naši zemi a ukazuje, jak se úcta k ní promítala do staletí našich dějin. Pedagogické centrum nabízí třídám doprovod na výstavě spojený s využitím aktivizačních metod pro lepší pochopení a prožití příběhu svaté Ludmily a její důležitosti pro náš národ. 

Na výstavě se třídy mohou seznámit s výjimečnými díly spojenými se sv. Ludmilou, mezi která patří například:

 • archeologické nálezy z výzkumu hrobu sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě
 • relikviářová busta sv. Ludmily ze zlaceného stříbra ze 14. století a další schránky s ostatky sv. Ludmily
 • rukopis De civitate Dei s pravděpodobně prvním zobrazením sv. Ludmily v umění z 12. století 
 • bohoslužebná roucha a předměty s motivy sv. Ludmily a českých patronů
 • rukopis oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka
 • obrazy a sochy zobrazující sv. Ludmilu, sv. Václava a příběh Palladia země české

Mnoho ze 70 exponátů je vystaveno vůbec poprvé.

Cíle programu:

 • poskytnout žákům možnost prohlédnout si výstavu o sv. Ludmile
 • zaměřit se na vybraná díla spojená s životním příběhem sv. Ludmily a jejich prostřednictvím poznat Ludmilino poselství
 • uvést žáky do čtení výtvarných děl 

Praktické pokyny

 • program probíhá v 1. patře Pálffyovského paláce na Malé Straně
 • vstup na výstavu není zpoplatněn
 • místo a čas setkání s lektory bude upřesněno po předchozí domluvě

  Didaktické poznámky

  Souvislost s RVP:

  1. stupeň ZŠ

  • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
  • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
  • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
  • EV-3-1-06: využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
  • VV-3-1-01: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ;
  • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
  • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
  2. stupeň ZŠ

  • Poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit
  • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
  • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
  • D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
  • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
  • VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
  • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • VV-9-1-07: porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

  Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: charakterizuje základní rysy vývoje na našem území
 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: svátek sv. Ludmily 16. září

Symboly: atributy sv. Ludmily - šála, kniha apod.

Tradice: svatoludmilská národní tradice, úcta k významným národním osobnostem, úcta k Palladiu země české

Použité metody

 • práce ve skupinách
 • práce s uměleckými díly - obrazy, vitráže, sochy
 • práce s pracovním listem 
 • reflexe příběhu a promýšlení hodnot 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen po dobu trvání výstavy Svatá Ludmila - Kněžna lidu-milá v Pálffyovském paláci. Nebyl zatím realizován.