Rodina paní Zdislavy

Program představuje sv. Zdislavu především jako starostlivou matku, pečující o své děti i o všechny potřebné lidi kolem sebe. Vyzdvihuje tak hodnoty rodinného života a služby chudým a nemocným. Program lze realizovat ve kterémkoliv kostele s výzdobou připomínající tuto světici. Program používá metody prožitkové pedagogiky podle Franze Ketta.

Lektoři:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům osobnost Zdislavy z Lemberka a její životní příběh 
 • přiblížit žákům poselství Zdislavina života, zvláště hodnotu rodiny a péče o druhé 
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu
 • umožnit žákům zamyslet se nad vztahem ke své vlastní širší rodině

Praktické pokyny

 • program je možné  uskutečnit v kostele sv. Jiljí na Starém městě pražském u kláštera dominikánů, nebo v kterémkoliv kostele se zobrazením sv. Zdislavy po dohodě se správou kostela
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat; 
 • Dítě a jeho psychika / Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: dokáže vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • Dítě a společnost: vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň Základní školy:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • žák poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a posiluje vědomí ji chránit
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

Významné dny: 30. května - svátek sv. Zdislavy; program je možné realizovat kdykoli během roku 

Symboly: strom; atributy sv. Zdislavy - rodina, kostel, hrad

Použité metody:

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím života sv. Zdislavy z Lemberka

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Ještě nebyl realizován.