Proč stojí svatí na Karlově mostě?

O programu

Edukační hra spojená s pohybem a hledáním souvislostí se uskuteční přímo na Karlově mostě. Žáci budou dostávat úkoly náročné na jejich všímavost a myšlení v souvislostech. Budou pracovat v týmech. V závěru hry by měli nahlédnout na sochařskou výzdobu mostu jako pestrou společnost lidí různých dob, zemí a stavů, kteří zde stojí patrně proto, že mají něco důležitého společného a možná, že všichni plní obzvlášť významný úkol. 

Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová
 • Marie Zimmermannová

Cíle programu:

 • seznámit žáky s historií a výzdobou Karlova mostu
 • představit žákům tradici uctívání světců jako patronů české země a různých odvětví lidského života 
 • umožnit žákům samostatně podle indicií a na základě úkolů objevovat některé ze světců a jejich životní příběh  a možný význam pro dnešní dobu

Praktické pokyny

Sraz účastníků programu bude v domluvený čas (doporučujeme v 8 hod., nejpozději v 9 hod. kvůli hustotě provozu na mostě) před kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu. 

Žáci od 4. třídy se budou pohybovat po mostě ve skupinách a plnit zadané úkoly. Pak se vrátí do výchozího bodu, kde výsledky společně zpracujeme. 

Žáci 1. -3. třídy se budou po mostě pohybovat s lektory a úkoly jim budou přizpůsobeny.

Žákům středních škol můžeme nabídnout pouze procházku s odborným výkladem. 

Program poskytujeme ZDARMA.

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

2. stupeň ZŠ:

 • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
 • D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Významné dny: svátky některých světců

Symboly: kříž, svatozář, atributy světců

Použité metody: 

 • Výklad jako uvedení do programu
 • Metody práce s textem - Bible, legendy 
 • Práce s uměleckými obrazy a památkami - sochy  
 • Práce ve skupinách  

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabídnut poprvé v rámci Týdnů pro školy 2019, zúčastnilo se ho dosud 15 skupin ze základních a středních škol.