Proč se tím obtěžovat?

Většina z nás žije ve velkých městech plných lidí a chaosu. Lidské osudy kolem nás proudí takovou rychlostí, že je nelze všechny pojmout, a tak většina z nás prostě hledí vpřed a vytváří si kolem sebe bublinu, která ho jakoby izoluje od zbytku světa. Ale někdy se může stát, že nastane akutní situace a my jsme v její bezprostřední blízkosti: paní chce nastoupit s kočárkem, starému pánovi se zatočí hlava a upadne, nevidomí se blíží k překážce a jiné. Ale jsou tu i takové, které nejsou hned vidět: kamarád, který má problémy v rodině, se známkami nebo s šikanou. V tomto programu se žáci ujmou role osoby co pomoc vyžaduje i té, která pomoc odmítá. Společně si popovídáme o různých situacích z našeho života a zkusíme zjistit, jestli jsme se zachovali správně nebo jak bychom se měli zachovat příště.

Program byl vytvořen Školou Cyril Mooney a je převzat ze série učebnic My jsme svět. Poznámka: o škole Cyril Mooney viz www.skolacyril.cz 

Lektoři programu:

 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • Poukázat na skrytá volání o pomoc a motivovat lidi k tomu být aktivní a chopit se iniciativy v krizových situacích

Praktické pokyny

 • program se koná v místnosti pro jednu třídu; nejsou potřeba žádné zvláštní pomůcky
 • délka trvání je jedna vyučovací hodina s možností přetažením 

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

2. stupeň ZŠ:

 •  ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

 • VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu

 • EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 • EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
SŠ: 

 • Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova / Morálka všedního dne: 
 • jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě
 • jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem
 •  jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na demokratickém fungování společnosti, osobní angažovanost ve společenských otázkách)  

Použité metody: 

 • hra, diskuze
 • práce s textem

Výstupy a zkušenosti

Program bude poprvé nabízen od února 2020.