Proč přišli mudrci do Betléma

Vánoční biblický příběh o putování tří králů (mudrců) do Betléma představuje dítě Ježíše jako nově narozeného krále, který nechtěl být králem uctívaným pro své bohatství, ale králem, který bude inspirovat druhé lidi ke konání dobra. Žáci k tomuto poselství postupně přicházejí spolu s mudrci, kteří zkoumali tajemství hvězdy, jež je přivedla k takovému králi.

Tento příběh obsahuje celou řadu symbolů a žáci mají skrze jejich interpretaci možnost nahlédnout do jednoho ze způsobů vyjadřování autorů biblických příběhů. Poselství příběhu vybízí k solidaritě s chudými lidmi našeho světa, které je východiskem pro pořádání tzv. "Tříkrálové sbírky". Tento program tak může posloužit i k motivaci koledníků sbírky.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra
 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s biblickým příběhem o putování mudrců do Betléma, který je součástí evangelia podle Matouše a nabízí jiný pohled na narození Ježíše než evangelium podle Lukáše
 • přiblížit žákům symboliku tohoto příběhu (hvězda, královská důstojnost, dary mudrců)
 • zdůraznit mezinárodní rozměr tohoto příběhu a jeho poselství - výzvu k solidaritě s chudými lidmi
 • objasnění smyslu charitativních sbírek 

Praktické pokyny

 • pro žáky 1. a 2. třídy potřebujeme prostor, aby mohli sedět v kruhu
 • od 3. třídy používáme dataprojektor pro power point prezentaci, žáci sedí v lavicích

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • EV-9-1-07: je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení

Významné dny: Tři králové (6. leden)

Symboly: hvězda, zlato, kadidlo a myrha; královská služba

Tradice: Tříkrálové koledování a sbírka

Použité metody

 • pro 1. a 2. třídu: vizualizace příběhu pomocí textilního materiálu a postaviček
 • od 3. třídy: sledování a diskuse k powerpointové prezentaci, práce s mapou a pracovním listem

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2017, celkem se ho zúčastnilo 31 skupin z mateřských a základních škol. 

Náhled na program s dětmi z MŠ:

Náhled na PW prezentaci pro děti od 3. třídy ZŠ: