Proč přišli mudrci do Betléma

O programu:

Vánoční biblický příběh o putování tří králů (mudrců) do Betléma představuje dítě Ježíše jako nově narozeného krále, který nechtěl být králem uctívaným pro své bohatství, ale králem, který bude inspirovat druhé lidi ke konání dobra. Žáci k tomuto poselství postupně přicházejí spolu s mudrci, kteří zkoumali tajemství hvězdy, jež je přivedla k takovému králi.

Tento příběh obsahuje celou řadu symbolů a žáci mají skrze jejich interpretaci možnost nahlédnout do jednoho ze způsobů vyjadřování autorů biblických příběhů. Poselství příběhu vybízí k solidaritě s chudými lidmi našeho světa, které je východiskem pro pořádání tzv. "Tříkrálové sbírky". Tento program tak může posloužit i k motivaci koledníků sbírky.

Lektoři programu:

 • Marie Zimmermannová
 • Michal Ondra

Cíle programu: 

 • V oblasti Multikulturní výchovy:

  • žáci se seznámí s biblickým vánočním poselstvím prostřednictvím vyprávění tříkrálového příběhu;
  • žáci se zamýšlejí nad smyslem tříkrálové sbírky, a zda je dobré dále v této tradici pokračovat;
  • na základě tříkrálového příběhu jsou žáci vedeni k tomu, že každý člověk je důležitý, diskutují nad tím, zda i přes odlišnosti mohou lidé společně prožívat radost a vést kvalitní a šťastný život.

  V oblasti Osobnostní a sociální výchovy:

  • žáci diskutují nad otázkami: Co znamená "být dobrým králem?" Potřebují dnes lidé okolo nás i ve světě pomoc? Jak mohu být užitečný druhým lidem?;
  • na příkladu jednání tří králů jsou žáci vedeni k uvědomění si důležitosti vzájemného soužití lidí a tolerance; pojmenovávají hodnoty důležité pro spolupráci mezi sebou navzájem i mezi národy. 

Praktické pokyny

 • připravit dataprojektor pro power point prezentaci

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-5-3-05: objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 • ČJS-5-1-04: vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

Významné dny: Tři králové (6. leden)

Symboly: hvězda, zlato, kadidlo a myrha

Tradice: Tříkrálová sbírka

Použité metody

 • práce s mapou, obrazová prezentace, vizualizace příběhu pomocí textilního materiálu a postaviček

Výstupy a zkušenosti

Program byl nabízen v prosinci 2017 a 2018, celkem se ho zúčastnilo 14 skupin z mateřských a základních škol.