Příběh patrona zamilovaných

V klenotnici vyšehradské baziliky sv. Petra a Pavla je uchováván zdobený relikviář s ostatkem sv. Valentina. Tento světec je dnes znám jako patron zamilovaných a v den jeho svátku 14. února si mnozí lidé dávají dárky jako projev své lásky. Kdo ale byl tento muž a jaký je jeho příběh?
Během programu se žáci seznámí také s výzdobou baziliky jako místem připomínajícím životní příběhy mnoha svatých, na které lidé vzpomínají i díky přítomnosti jejich ostatků.
Na základě příběhu sv. Valentina a poznání tradic spojených s jeho svátkem se žáci mohou zamýšlet nad hodnotami, na které tyto tradice ukazují a jsou aktuální nejen v den svátku sv. Valentina.

Lektorka:

Eliška Vrbová  

Cíle programu:

 • umožnit žákům prohlídku vyšehradské baziliky sv. Petra a Pavla a seznámení s její výtvarnou výzdobou
 • seznámit žáky se smyslem vzpomínky na světce prostřednictvím úcty k jejich ostatkům
 • představit žákům příběh sv. Valentina a vývoj úcty k němu
 • umožnit žákům zamyslet se nad aktuálností hodnot příběhu sv. Valentina a důvody popularity jeho svátku 

Praktické pokyny:

 • program probíhá v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě
 • lektor bude přihlášenou skupinu očekávat před vstupem do baziliky
 • upozornění: vstup do baziliky je zpoplatněn částkou 150 Kč na školní skupinu s pedagogickým doprovodem včetně, platí se v pokladně baziliky  

Didaktické poznámky

RVP:

  2. stupeň ZŠ

  • Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
  • D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
  • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
  • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
  • VV-9-1-07: porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření

  Střední školy (podle RVP pro gymnázia):

 • Průřezová témata / Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Žijeme v Evropě: evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství
 • Dějepis / Středověk: objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Úvod do filozofie a religionistiky: posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

Významné dny: svátek sv. Valentina 14. února, ale je možné zrealizovat během celého roku 

Symboly: svatozář, květiny a další 

Tradice: posílání květin, valentýnská psaní a další 

Použité metody:

 • práce ve skupinách
 • práce s uměleckými díly - obrazy, vitráže, sochy
 • práce s pracovním listem
 • reflexe příběhu a promýšlení hodnot 

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od února 2022. Uskutečnil se zatím pro jednu třídu 2. stupně ZŠ.