Paní z Lemberka

Svatá Zdislava žila na hradě Lemberk v severních Čechách, kde vládla jako hradní paní. Titul paní označoval urozenou ženu, která pečovala o majetek i poddané a ve svém životě projevovala rytířské ctnosti. Během programu budou žáci pracovat s uměleckými díly zobrazujícími život Zdislavy z Lemberka a s jejich pomocí zkoumat, co ve středověku patřilo k rytířským ctnostem a jakým způsobem se objevovaly v životě svaté Zdislavy.

Lektoři:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu:

 • přiblížit žákům život a hodnoty středověkého člověka na příkladu svaté Zdislavy z Lemberka 
 • seznámit žáky s životem svaté Zdislavy pomocí výtvarných děl
 • uvést žáky do čtení obsahu výtvarných děl v kostelech
 • umožnit žákům zamyslet se nad tím, které rytířské ctnosti mohou být aktuální i v dnešní době

Praktické pokyny

 • program je určen pro kostel sv. Jiljí na Starém Městě pražském u kláštera dominikánů, ale je možné jej po dohodě uskutečnit v jiném kostele spojeném se sv. Zdislavou (bylo by vhodné, aby zde byl umístěn její obraz, socha apod.)
 • sraz lektora se třídou je před kostelem, případně podle dohody
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

1. stupeň Základní školy:

 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav

Významné dny: 30. května - svátek sv. Zdislavy; program je možné realizovat kdykoli během roku

Symboly: svatozář, lvice

Tradice: úcta ke svatým, poutě do Jablonného v Podještědí

Použité metody:

 • práce ve skupinách
 • práce s výtvarnými díly
 • reflexe příběhu a aktualizace do vlastního života

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od jara 2023. Ještě nebyl realizován.