Odkaz našich předků

O programu

Žijeme z odkazu a z toho, co vytvořily předchozí generace, ať už o jejich jménech a skutcích víme z dějepisu nebo upadli v zapomenutí. Totéž platí i pro naše rodinné předky. Program se snaží pomoci dětem vyjádřit vděčnost a úctu za život svých i našich společných předků. Přitom se děti setkají s tradicemi, které se k Památce zesnulých vážou.

Lektorka:

 • Pavla Edita Herciková

Cíle programu:

 • představit žákům odkaz předků jako kulturně-historické pouto mezi dnešní generací a těmi, kdo žili před námi; navodit atmosféru vděčnosti za život našich předků;
 • rozvíjet schopnost vyjádřit vděčnost a úctu svým / našim předkům;
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce žáků při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvoj tvořivosti a sebevyjádření při ztvárňování vlastního znamení vděčnosti a vzpomínky na své předky.

Praktické pokyny

 • program je určen pro jednu třídu na jednu vyučovací hodinu, při spojování tříd je doporučený počet 30 žáků a méně
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu; a současně cca 5 připravených stanovišť vně kruhu (nejlépe se stoly)
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Předškolní vzdělávání:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;

 • Dítě a ten druhý: dokáže porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; spolupracovat s ostatními; respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.; vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

1. stupeň ZŠ:

 • EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Významné dny: Památka zesnulých ("Dušičky") 2.11., v souvislosti blízkosti státního svátku 28.10. Dne vzniku samostatného československého státu v roce 1918 

Tradice: úcta k předkům, výzdoba hřbitovů, pohřební tradice

Použité symboly: srdce, květiny, vlajka ČR, svíce, postoje úcty 

Použité metody:

 • práce ve skupinách

 • tvořivé vyjádření vděčnosti za život konkrétních předků

 • zamyšlení se nad různými osobnostmi z národních (popř. světových) dějin; zdůvodnění úcty a vděčnosti k předkům a k jejich činům i životě, kterou vyjádříme velkým textilním srdcem

Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut na podzim 2018, od té doby se ho zúčastnilo 16 tříd ze základních i mateřských škol.