Příběh svaté Barbory

Program děti prožitkovým a interaktivním způsobem seznamuje s legendou o dívce jménem Barbora i důvodu, proč je zvykem o jejím svátku řezat třešňové či jiné větvičky, které mají rozkvést kolem Štědrého večera. Příběh Barbory je příběhem květů uprostřed zimy ale i uprostřed chladu a krutosti v mezilidských vztazích, a jako takový vnáší do života naději. 

Lektorka:

 • Pavla Edita Herciková  

Cíle programu: 

 • seznámit žáky s legendou o sv. Barboře
 • podpořit slavení svátků během Adventu s jejich tradicemi
 • učit žáky trpělivosti a naději při pozorování větviček - barborek a čekání na jejich vykvetení
 • vést žáky k hledání tradic a kulturního ovlivnění svátku svaté Barbory ve svém okolí a zemi
 • podpořit rozvoj komunikačních schopností a spolupráce dětí při jejich aktivní účasti na programu;
 • rozvíjet tvořivost a sebevyjádření při zdobení své větvičky - barborky.


Praktické informace

 • program je určen maximálně pro jednu třídu
 • program vyžaduje usazení žáků v kruhu (na židlích, popř. na koberci) s dostatečným volným prostorem uprostřed, kde se postupně tvoří obraz z didaktického materiálu
 • před zahájením programu potřebuje lektor k přípravě prostoru a pomůcek čas alespoň 10 min.; v případě opakování programu pro několik tříd za sebou je vhodné, aby lektor nemusel střídat učebny


Didaktické poznámky

Souvislost s RVP:

Mateřská škola:

 • Dítě a jeho psychika /Jazyk a řeč: dokáže vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách; domluvit se slovy i gesty, improvizovat;
 • Dítě a ten druhý: dokáže porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; spolupracovat s ostatními; respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.; vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 
 • Dítě a společnost: dokáže porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Dítě a společnost: zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
 • VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 • EV-5-1-03: dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 • DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
 • VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Významné dny: svátek sv. Barbory 4. prosince; program je vhodný pro dobu adventní, lze ho však realizovat kdykoli během roku

Symboly: okvětní lístky, větvičky barborek, věž se třemi okny, blesk; popř. další atributy: meč a kalich

Tradice: řezání barborek, úcta ke sv. Barboře a čtrnácti sv. pomocníkům, lokální a osobní vztahy ke sv. Barboře

Použité metody:

 • metodika pedagogiky celistvé výchovy podle Franze Ketta
 • využití prožitkových aktivit k percepci i k vyjádření radostí i obtíží života
 • propojení současného života s poselstvím svátku sv. Barbory


Výstupy a zkušenosti

Program byl poprvé nabídnut v prosinci 2019, zúčastnila se ho jedna třída ZŠ.