O Mariině radosti ve výzdobě Týnského chrámu

Množství mariánských obrazů a soch v tomto chrámu hovoří o veliké úctě, kterou křesťané vzdávají Panně Marii. Žáci se během programu zastaví u uměleckých děl s vánoční tématikou, kde Marie hraje ústřední roli. Jedním z nich je oltář sv. Lukáše, kde autor namaloval několik scén z vánočního příběhu, jak jej před dvěma tisíci lety zapsali autoři biblických textů. Žáci tak budou mít možnost seznámit se i s literární podobou biblického vyprávění a zamyslet se nad tím, proč jsou Vánoce vnímány jako svátky radosti a naděje a jakou úlohu v tomto příběhu hrála skromná židovská dívka Maria. 


Lektoři programu:

 • Eliška Vrbová

Cíle programu: 

 • umožnit žákům a pedagogům navštívit chrám Matky Boží před Týnem v době mimo turistické prohlídky
 • seznámit žáky s uměleckou výzdobou kostela, která odkazuje na události vánočního příběhu se zaměřením na postavu Panny Marie a umožnit jim porozumět jejímu obsahu a symbolice
 • představit žákům Bibli jako zdroj poznání vánočního příběhu a umožnit jim pochopení souvislostí mezi biblickým textem a chrámovou výzdobou
 • na základě samostatné práce podpořit schopnost žáků pracovat s uměleckým dílem a jeho obsahem 
 • seznámit žáky s tradicí rorátních zpěvů

Praktické pokyny

 • program probíhá v chrámě Matky Boží před Týnem v blízkosti Staroměstského náměstí
 • tento kostel je velmi chladný, je tedy vhodné žáky předem upozornit, aby se opravdu teple oblékli
 • program je poskytován ZDARMA

Didaktické poznámky

Souvislost s RVP: 

1. stupeň ZŠ:

 • ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
 • EV-3-1-03 si osvojí základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 • VV-3-1-04: interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

2. stupeň ZŠ:

 • VV-9-1-01: vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • VV-9-1-06: interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
Střední školy (podle RVP G):
 • Člověk a společnost: zvládání základů společenskovědní analýzy a historické kritiky, k rozlišování mezi reálnými a fiktivními ději, k chápání proměnlivosti interpretace jevů a idejí v závislosti na vývoji jedince a společnosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; chápání nesprávnosti mechanického přenosu současných etických představ do reality minulosti;
 • Člověk a společnost: rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity
 • Umění a kultura/ Znakové výstupy výtvarného umění: rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření
 • Umění a kultura / Obrazové znakové systémy: na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů a hodnot
 • Umění a kultura: užívání jazyka umění jako prostředku k vyjádření nejrůznějších jevů, vztahů, prožitků, emocí a představ a k schopnosti svůj způsob vyjádření hodnotit, porovnávat a nabízet ostatním členům společnosti
 • Jazyk a jazyková komunikace: postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu

Významné dny: Štědrý den 24.12., Boží hod vánoční 25.12.

Symboly: světlo, svatozář

Tradice: adventní věnec, roráty

Použité metody:

 • Práce s uměleckými obrazy a památkami
 • Přiřazovací metody - biblický text a obrazové ztvárnění
 • Práce s hudebními nahrávkami - rorátní písně

Výstupy a zkušenosti

Program je nabízen od roku 2018, zúčastnilo se ho zatím 17 tříd ze základních a středních škol.